do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin serwisu z dn. 25.05.2018 r. do 14.11.2019 r.

Regulamin korzystania ze stron i sklepu internetowego www.shopgadget.eu ("Regulamin")

I. PRZEDMIOT REGULACJI

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.ShopGadget.eu oraz zorganizowanego na niej sklepu internetowego (zwanych dalej łącznie „Serwisem”), a w szczególności: tryb dokonywania zakupów, warunki płatności i dostaw oraz postępowanie reklamacyjne. 
2. Oferta Serwisu dotyczy aspektów prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem sieci Internet i skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, a tym samym nie dotyczy konsumentów. 
3. Administratorem Serwisu prowadzącym za jego pośrednictwem działalność gospodarczą jest WebCoders.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Szerokie 56N, 20-050 Lublin, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000425692, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP 7133083804, REGON 061431669 (zwana dalej „WebCoders.eu”)
4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje: 
Klient – przedsiębiorca zawierający z WebCoders.eu za pośrednictwem Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie umowę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość; 
Produkt – dostawa licencji na utwory, w tym w szczególności na oprogramowanie lub korzystanie z szablonów („Licencja”), bądź usługa informatyczna dotycząca wykonania określonych prac, a także w zakresie dostępu do hostingu, certyfikatów SSL i domen internetowych („Usługa”) - znajdujące się w asortymencie WebCoders.eu i udostępniane za pośrednictwem Serwisu jako potencjalny przedmiot odpłatnej umowy, która może być zawarta przez Klienta; 
Opis – dostępna na stronach internetowych Serwisu charakterystyka konkretnego Produktu wraz z innymi informacjami szczegółowymi dotyczącymi warunków transakcji (właściwości świadczenia i jego przedmiot);
Użytkownik – osoba przeglądająca treści umieszczone w Serwisie i korzystająca z dostępnych w nim funkcjonalności;
Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem systemu informatycznego Serwisu, stanowiące ofertę zawarcia z WebCoders.eu umowy dotyczącej nabycia Produktów, które zostały tym oświadczeniem objęte.
5. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w postaci elektronicznej, który ma zastosowanie do umów zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Serwisu. 
6. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do konkretnego Zamówienia i zawartej na jego podstawie umowy w takim zakresie, w jakim pozostają w sprzeczności z jednoznacznymi informacjami zamieszczonymi w Opisie Produktu objętego Zamówieniem.
7. Umowy będące rezultatem transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu są zawierane w języku polskim i w oparciu o polski porządek prawny.
8. Aktualna treść Regulaminu jest nieodpłatnie dostępna na stronie internetowej Serwisu.

II. KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SERWISU I REJESTRACJA

1. Użytkownicy mają możliwość korzystać z dodatkowych bezpłatnych funkcjonalności Serwisu („Funkcjonalności”) - w postaci:
a. Utworzenie indywidualnego konta Użytkownika („Konto”);
b. Aktywacja newsletter-a;
c. Komunikacja z WebCoders.eu z wykorzystaniem dostępnych formularzy;
2. Utworzenie Konta wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Rejestracja odbywa się poprzez podanie danych teleadresowych i adresu e-mail Użytkownika oraz ustaleniu indywidualnego hasła dostępu do zakładanego Konta. E-mail i hasło są następnie wymagane przy logowaniu się na Konto. Hasło ma charakter poufny i nie powinni być ujawnianie lub udostępniane osobom trzecim.
3. Rejestracja wymaga złożenia oświadczenia w formie elektronicznej, że Użytkownik zapoznał się i akceptuje Regulamin. Z chwilą rejestracji rozpoczyna się dostęp do Funkcjonalności udostępniania Konta Użytkownikowi.
4. Użytkownik po zalogowaniu się na swoje Konto ma możliwość:
a) dodania / zmiany swoich danych teleadresowych;
b) zmiany hasła;
c) przeglądania złożonych przez siebie zamówień oraz dokumentów do nich wystawionych;
d) pobierania plików aplikacji, szablonów oraz treści kodu gadżetów
5. Rozpoczęcie korzystania z Funkcjonalności newsletter następuje z momentem łącznego spełnienia następujących warunków:
a) utworzenia Konta i zalogowania się na to Konto
b) zgłoszenia przez Użytkownika do WebCoders.eu żądania otrzymywania newsletter-a (subskrypcja) - poprzez podanie swojego adresu e-mail za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, 
c) wyrażenia przez Użytkownika zgody na przekazywanie przez WebCoders.eu na podany e-mail Użytkownika informacji handlowej. Świadczenie pozostałych Funkcjonalności rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem korzystania z nich przez Użytkownika.
6. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania. Żądanie usunięcia danych wymaganych dla rejestracji Konta, stanowi podstawę do zakończenia świadczenia przez Sprzedającego Funkcjonalności udostępniania Konta z dniem usunięcia tych danych.
7. WebCoders.eu może prowadzić badanie satysfakcji klienta, co wiąże się z możliwością przesyłania do zarejestrowanych Użytkowników i Klientów ankiet i zapytań w przedmiocie oceny funkcjonowania i jakości Serwisu lub Produktów. 
8. W przypadku zawinionego naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub w razie wykorzystywania Konta dla usiłowania dokonywania czynów niedozwolonych, dostęp do Konta może zostać zablokowany przez WebCoders.eu.
9. Funkcjonalności są zapewniane przez czas nieoznaczony od dnia rozpoczęcia korzystania z nich przez Użytkownika.
10. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Funkcjonalności. W celu zakończenia korzystania z Funkcjonalności należy złożyć do WebCoders.eu żądanie w takim przedmiocie w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres info@shopgadget.pl, a w przypadku Funkcjonalności w postaci udostępniania treści lub formularzy na stronach Serwisu, należy zaprzestać korzystania lub przeglądania tych stron lub formularzy. Zgłoszenie żądania usunięcia Konta nie ma wpływu na wcześniej zawarte za pośrednictwem Serwisu umowy objęte ofertą WebCoders.eu.
11. WebCoders.eu może wypowiedzieć Użytkownikowi zapewnianie Funkcjonalności, przy czym okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.
12. Dostęp do Funkcjonalności może zostać ograniczony lub wyłączony w przypadku prowadzenia prac informatycznych lub dokonywania zmian w asortymencie, cenniku lub funkcjonalnościach Serwisu, jak również w przypadku awarii. Informacja o planowanych pracach, które mogą spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu Serwisu, będzie zamieszczana z wyprzedzeniem na stronie internetowej Serwisu.
13. Do trybu reklamacyjnego w przedmiocie Funkcjonalności stosuje się postanowienia Rozdziału IX. 
14. WebCoders.eu dochowuje należytej staranności oraz zapewnia adekwatne środki techniczne i organizacyjne dla zagwarantowania ochrony wszelkich przetwarzanych danych swoich Klientów oraz Użytkowników.

III. PRODUKTY ORAZ OPISY

1. Opis Produktu zawiera w szczególności prezentację cech i właściwości Produktu oraz jego specyfikację techniczną. 
2. Opisy Produktów stanowiących Licencje określają dane podmiotu udzielającego konkretnej Licencji, warunki jej zakupu oraz zasady korzystania z utworu będącego jej przedmiotem, w tym w szczególności utworów stanowiących oprogramowanie komputerowe lub schematy, szablony, layouty witryn internetowych. Zakres licencji określa Opis danego Produktu lub odrębna umowa licencyjna, której treść wyłącza niezgodne z nią postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku Licencji na oprogramowanie własnego autorstwa WebCoders.eu udostępnia Licencję wraz plikami oprogramowania, którego ona dotyczy. W zakresie Licencji podmiotów trzecich sposób udostępnienia utworu określa Opis Produktu.
3. Opisy Produktów stanowiących Usługę zawierają zakres i warunki usług informatycznych, które mogą być objęte Zamówieniem. Usługi mogą posiadać odrębne regulaminy, które wyłączają stosowanie niezgodnych z ich treścią postanowień niniejszego Regulaminu. 
4. O ile treść Opisu lub umowy licencyjnej danego Produktu nie wskazuje odmiennie - Przedmiotem Licencji na oprogramowanie jest oprogramowanie komputerowe stworzone przez WebCoders.eu, które stanowi funkcjonalny dodatek do programu Shoper. Uprzednie zainstalowanie przez Klienta programu Shoper jest niezbędne dla korzystania z oprogramowania objętego taką Licencją. Autorem oprogramowania komputerowego Shoper jest Dreamcommerce S.A.
5. W serwisie mogą być prezentowane Produkty, których udostępnienie Klientowi zależy w całości od działania podmiotów trzecich lub wiąże się z zaciągnięciem przez WebCoders.eu określonych zobowiązań w stosunku do takich podmiotów. W takim wypadku warunki udostępniania Produktów uzależnione są od zasad i wymogów przyjętych przez takie podmioty trzecie. 
6. Z zastrzeżeniem ustępu poniższego - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Serwisu są cenami brutto (zawierają wszelkie - wymagane przepisami prawa mającymi zastosowanie do konkretnych Produktów - podatki i cła, w szczególności podatek VAT). Ceny podawane są w walucie polskiej (PLN). Podane w Opisach ceny Produktów dostępnych w asortymencie WebCoders.eu obowiązują jedynie przy zakupach za pośrednictwem Serwisu.
7. Przedstawione w Serwisie ceny dotyczące Produktów, których udostępnienie uzależnione jest od warunków zagwarantowanych przez podmioty trzecie - w szczególności w przedmiocie : hostingu, domen, certyfikatów SSL, Licencji do oprogramowania innego niż opracowane przez WebCoders.eu – mają jedynie znaczenie orientacyjne i nie są wiążące dla WebCoders.eu. Ostateczna cena takiego Produktu przekazywana jest Klientowi w odpowiedzi na złożone Zamówienie. 
8. Określone w Serwisie ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy Produktu do Klienta, przy czym dotyczy to tylko przypadków, w których przedmiot Zamówienia wymaga dostawy w formie innej niż elektroniczna.
9. W przypadku niektórych Produktów, w szczególności dodatków funkcjonalnych do Shoper udostępnianych w formie gadżetów, Opis może zawierać wiele dostępnych zakresów i wariantów danej funkcjonalności - do wyboru przez Klienta.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Składanie przez Klienta Zamówień odbywa się za pośrednictwem Serwisu. Klienci posiadają dostęp do Serwisu i mogą składać Zamówienia na Produkty tylko po uprzedniej rejestracji i założeniu konta w Serwisie.
2. Wybór określonych Produktów dla Zamówienia dokonuje się poprzez wykorzystanie dostępnego w Serwisie polecenia "Do koszyka". Wybrane w ten sposób Produkty ujmowane są wówczas w Koszyku. Koszyk wskazuje również łączną cenę sprzedaży za umieszczone w nim Produkty. Jeśli dla danego Produktu przewidziane są dodatkowe sposoby składania Zamówień, informacja o tych trybach i warunkach ich stosowania znajdują się w Opisie. 
3. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma możliwość modyfikowania dotychczas wybranego do Koszyka asortymentu Produktów (rodzaj, ilość). Dla złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać formę płatności. Złożenie Zamówienia wiąże się także z podaniem danych adresowych/kontaktowych Klienta, w tym adresu e-mail.
4. Ostateczne złożenie przez Klienta Zamówienia na Produkty ujęte w Koszyku dokonywane jest poprzez wybranie polecenia „Złóż Zamówienie“, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta jako kupującego wobec WebCoders.eu oferty nabycia Produktów na warunkach objętych przedmiotowym Zamówieniem. 
5. Warunki Zamówienia określa Opis Produktu, regulacje właściwe dla danego Produktu (w tym regulamin Usługi, umowa licencyjna, specyfikacja techniczna) oraz niniejszy Regulamin.
6. Informacja o cenie Produktu i kosztach dostawy - wskazane w Koszyku i objęte Zamówieniem - są wiążące dla Klienta od momentu złożenia Zamówienia. 
7. W terminie do 5 dni roboczych od otrzymania Zamówienia WebCoders.eu potwierdza Klientowi na wskazany przez niego adres poczty e-mail warunki umowy i gotowość realizacji Zamówienia („Potwierdzenie Zamówienia”), co jest równoznaczne z przyjęciem skierowanej przez Klienta oferty zawarcia umowy w przedmiocie nabycia Produktów objętych Zamówieniem. WebCoders.eu może również potwierdzić Zamówienie poprzez udostępnienie Klientowi Produktu zgodnie z przedmiotem Umowy. Nieprzekazanie przez WebCoders.eu Klientowi Potwierdzenia Zamówienia w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Klienta, uznaje się za rezygnację WebCoders.eu z przyjęcia oferty Klienta, zaś Klient przestaje być związany złożoną ofertą. 
a) W przypadku zakupu Produktów, których przedmiotem są gadżety umożliwiające dokonywanie przez Klienta wyboru zakresu i wariantów danej funkcjonalności, Klient dokonuje takiego wyboru poprzez zaznaczenie jednej lub wielu dostępnych dla danego gadżetu opcji. Wybór stanowi zdefiniowanie Zamówienia i nie może być zmieniony po zaakceptowaniu przez Klienta przycisku „Zatwierdź”. Wybrane opcje znajdują odzwierciedlenie w treści kodu, który zostanie udostępniony Klientowi do pobrania w Panelu Klienta. 
8. Dokonane po potwierdzeniu Zamówienia przez WebCoders.eu zmiany cen Produktów w Serwisie nie mają wpływu na realizację potwierdzonego przez WebCoders Zamówienia.
9. Potwierdzenia Zamówienia nie stanowi automatycznie wysyłana do Klienta przez system teleinformatyczny Serwisu - lub wykorzystywanego przez Klienta portalu płatniczego - informacja o wysłaniu, otrzymaniu lub przyjęciu Zamówienia do weryfikacji, bądź o uiszczeniu wynagrodzenia przez Klienta. 
10. Jeśli Zamówienie może być zrealizowane przez WebCoders.eu, ale na warunkach innych niż wskazane w Zamówieniu – w szczególności w przypadku zmiany ceny Produktu udostępnianych przez podmioty trzecie lub wydłużenia pierwotnego terminu realizacji – WebCoders.eu przedstawi Klientowi zmienione lub doprecyzowane warunki zawarcia umowy mającej za przedmiot nabycie Produktu. Termin związania WebCoders.eu taką ofertą wynosi 5 dni roboczych od daty jej wysłania Klientowi. Klient potwierdza zawarcie Umowy na nowych warunkach poprzez dokonanie w tym terminie wpłaty ceny za Produkt lub w inny sposób określony w ofercie WebCoders.eu. 
11. Do chwili rozpoczęcia realizacji zamówionej Usługi przez WebCoders.eu, Klient jest uprawniony do rezygnacji z Zamówienia. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Zamówienia już po rozpoczęciu jego realizacji lub po zaciągnięciu w tym celu określonych zobowiązań przez WebCoders.eu, Klient jest obowiązany uiścić wynagrodzenie za już wykonane przez WebCoders.eu prace oraz pokryć - wynikające z dokonanych w tym celu czynności - zobowiązania, koszty i wydatki WebCoders.eu (należności WebCoders.eu). 
12. Jeśli Klient dokonał oznaczonych przedpłat na poczet umowy, a do zawarcia umowy z WebCoders.eu ostatecznie nie doszło lub Klient zrezygnował z Produktu na warunkach określonych w Regulaminie, WebCoders.eu zwraca Klientowi wpłacone środki na rachunek, z którego dokonano wpłaty lub na inny rachunek wskazany przez Klienta. Zwracana kwota wynagrodzenia zostanie pomniejszona o należności WebCoders.eu określone w ustępie poprzedzającym.
13. Rezygnacja przez Klienta z Licencji - po jej udzieleniu Klientowi, nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty licencyjnej przez WebCoders.eu. 
14. Ewentualna zmiana w Zamówieniu dokonywana na wniosek Klienta po złożeniu Zamówienia w Serwisie wymaga kontaktu i uzgodnienia szczegółów zmiany z WebCoders.eu.

V. FORMY PŁATNOŚCI

1. Zapłata za zakupione Produkty następuje w formie wpłaty (przedpłaty) na konto bankowe WebCoders.eu za pośrednictwem serwisu płatniczego PayU.
Wskazane powyżej rachunki bankowe prowadzone są w walucie polskiej. 
2. Serwis może dopuszczać korzystanie ze szczególnych usług dostawców internetowych płatności elektronicznych, przy czym transakcje te odbywają się na zasadach przewidzianych przez takich dostawców i na warunkach określonych w regulaminach takich usług. 
3. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Klient. Za datę płatności uważa się datę uznania rachunku WebCoders.eu
4. Na zbywane Produkty wystawiana jest faktura VAT. Faktury są wystawiane w terminie ostatniego dnia miesiąca od daty uznania rachunku bankowego WebCoders.eu albo daty wykonania świadczenie przez WebCoders.eu – w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.
5. Składając Zamówienie w serwisie Klient wyraża zgodę na dostarczenie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy.

VI. DOSTAWA

1. Produkty udostępnianie są w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty e-mail, serwerów FTP lub poprzez zdalny dostęp związany ze świadczeniem usługi informatycznej, jak również w inny sposób wskazany w Opisie Produktu.
Utwory stanowiące przedmiot zakupionej Licencji są przekazywane Klientowi: 
a) w przypadku aplikacji i szablonów - w postaci plików do instalacji, które są dostępne w Serwisie w zakładce Panel Klienta - Moja półka - o ile z treści Opisu, Regulaminu lub indywidualnych uzgodnień z Klientem nie wynika inny sposób dostarczenia aplikacji lub szablonu;
b) w przypadku gadżetów – w postaci kodu CSS i/lub HTML i/lub JS, które są dostępne w Serwisie w zakładce Panel Klienta - Moja półka, po ich wygenerowaniu przez Klienta.
2. Przewidywany czas realizacji dostawy określony jest w Opisie. W przypadku, gdy udostępnienie Produktu uzależnione jest od działania podmiotów trzecich, czas ten może ulec wydłużeniu z przyczyn zależnych od tych podmiotów. 
3. Udostępnianie plików w formie elektronicznej nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz WebCoders.eu. Transfer danych w sieci Internet – w tym transfer do Klienta (pobieranie) plików objętych Zamówieniem – może wiązać się z opłatami naliczanymi przez właściwego dla Klienta operatora sieci teleinformatycznej.
4. Warunkiem udostępnienia Produktu jest uprzednie uiszczenie ceny Produktu przez Klienta, informacje umożliwiające pozyskanie Produktu zostaną udostępnione Klientowi dopiero po uznaniu rachunku bankowego WebCoders.eu.
5. Korespondencja niezbędna dla odbioru Produktu kierowana jest na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu. WebCoders.eu nie odpowiada za utrudnienia w odbiorze korespondencji e-mail wynikające z właściwości i ustawień programów pocztowych Klienta. 
6. Klient jest uprawniony do korzystania z oprogramowania objętego Licencją na zasadach opisanych we właściwych Warunkach udostępniania oprogramowania (Umowa licencyjna). Postanowienia Umowy licencyjnej stosuje się odpowiednio także do innych utworów, których dotyczy oferta Serwisu - w tym w szczególności do tych gadżetów, które nie zostaną/ły uznane za oprogramowanie.

VIII. GWARANCJA

Produkty mogą posiadać gwarancję WebCoders.eu. Usługa gwarancyjna może również stanowić odrębny Produkt. Zasady gwarancji nie muszą być jednakowe dla wszystkich Produktów objętych asortymentem Serwisu. Informacje o udzieleniu gwarancji, okresie obowiązywania gwarancji oraz jej warunkach, zawarte są każdorazowo w Opisie danego Produktu oraz w informacjach dostarczanych Klientowi wraz z Produktem.

IX. REKLAMACJE

1. Wszelkie wnioski i reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu lub realizacją Zamówienia, w tym dotyczące niezgodności Produktu z umową, należy kierować w formie elektronicznej na adres info@shopgadget.pl.
2. Dołączenie do reklamacji kopii Potwierdzenia Zamówienia, szczegółowego opisu przyczyn reklamacji oraz konkretnych żądań, o ile takie są zgłaszane, jak również oznaczenie tytułu maila zwrotem „Reklamacja“ pozwala przyśpieszyć czas rozpatrywania reklamacji przez WebCoders.eu. 
3. Wszystkie reklamacje i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez WebCoders.eu
4. Odpowiedź na reklamację, o ile Klient nie zastrzegł sobie wyłącznie kontaktu w formie pisemnej, udzielana jest pisemnie lub w formie elektronicznej na podany do kontaktu adres poczty e-mail Klienta.

X. PROMOCJE, RABATY I KUPONY RABATOWE

1. WebCoders.eu może wprowadzać wobec określonych Produktów promocje, rabaty, kupony i kody rabatowe lub programy lojalnościowe, zarówno stałe, cykliczne jak i jednorazowe ("Promocje").
2. Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w Promocji oraz czas ich obowiązywania określone będą każdorazowo w regulaminach Promocji lub Opisie Produktu, dostępnych w Serwisie.
3. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile założenia przeciwne nie wynikają wprost z regulaminu Promocji.

XI. NOTA PRAWNA

1. Stanowiące rezultat twórczego opracowania elementy i zawartość Serwisu stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody WebCodersu.eu, a w przypadku licencji niewyłącznych – bez zgody licencjodawcy - jest zabronione. Dotyczy to w szczególności layout`u stron internetowych, Opisów oraz zdjęć i grafik wykorzystywanych w Serwisie.
2. Treść niniejszego Regulaminu stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego i nie może być wykorzystywana przez osoby trzecie bez zgody autora. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie go w całości lub we fragmentach przez innych użytkowników prowadzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu.
3. WebCoders.eu w całości wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za oferowane Produkty, jak również za opóźnienie w realizacji dostaw w stosunku do szacunkowego czasu dostawy wskazanego w Opisie Produktu.
4. Naruszenie przysługujących WebCoders.eu autorskich praw majątkowych uprawnia WebCoders.eu do podjęcia w stosunku do osoby, która naruszyła te prawa działań przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa m.in.: 1) zaniechania naruszania; 2) usunięcia skutków naruszenia; 3) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 4) wydania uzyskanych korzyści.
5. Firma WebCoders.eu podlega ochronie przewidzianej w Kodeksie cywilnym. Bezprawne działanie, nakierowane na naruszenie lub zagrożenie naruszenia renomy lub firmy WebCoders.eu, może skutkować odpowiedzialnością i sankcjami przewidzianymi w przepisach prawa karnego, prawa cywilnego oraz przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Zarejestrowane znaki towarowe innych podmiotów są wykorzystywane przez WebCoders.eu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w zakresie koniecznym dla wskazania przeznaczenia Produktu, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane Produkty.
7. Prezentacja Produktu i Opis mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, a jedynie skierowane do ogółu zaproszenie do zawarcia umowy. Sposób zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy WebCoders.eu a Klientem określony jest w Regulaminie.
8. WebCoders.eu dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał funkcjonalnie i bez przerw, a składanie Zamówień było możliwe 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, niemniej nie gwarantuje żadnego minimalnego poziomu dostępności Serwisu. WebCoders.eu zastrzega sobie prawo w do wprowadzania krótkich przerw technicznych, o których będzie informował z możliwie dużym wyprzedzeniem.
9. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa WebCoders.eu wyłącza swoją odpowiedzialność względem Klientów i osób trzecich za skutki korzystania przez nich z Serwisu, jak również za skutki udostępniania i korzystania z Produktów. WebCoders.eu nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, od których uzależnione jest udostępnienie Klientowi danego Produktu. Niezależnie od powyższego - ewentualna odpowiedzialność WebCoders.eu zostaje dodatkowo ograniczona wyłącznie do równowartości rzeczywistych strat Klienta i maksymalnie do wartości środków wpłaconych przez Klienta celem nabycia Produktu.
10. Informacje techniczne lub handlowe przekazywane pomiędzy WebCoders.eu i Klientem w związku z korzystaniem z Serwisu i składaniem Zamówienia przez Klienta nie mogą być przez Klienta przekazywane osobom trzecim, publikowane, ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób. Powyższe nie dotyczy informacji, które są powszechnie znane, lub informacji, których ujawnianie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub informacji, która zostanie wyraźnie uznana przez druga Stronę, jako informacja, która może zostać ujawniona.
11. Gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne bądź nieskuteczne, zastosowanie znajdą postanowienia prawa powszechnie obowiązującego i okoliczność ta nie będzie miała wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień Regulaminu.
12. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub Produktów rozpoznawane będą przed sąd właściwy miejscowo dla siedziby WebCoders.eu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dla prawidłowego korzystania i dokonywania transakcji w Serwisie konieczne jest korzystanie przez Klienta z komputera osobistego z zainstalowaną przeglądarką internetową w wersji co najmniej: Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 38, Opera 36, Google Chrome 44, z włączoną obsługą JavaScript - albo urządzeń elektronicznych i przystosowanego dla nich oprogramowania o parametrach równorzędnych pod względem wydajności i specyfikacji technicznej. Optymalna rozdzielczość, w której powinny być przeglądane strony Serwisu to 1280 x 1024 pikseli, paleta kolorów 32 bity. Korzystanie z poszczególnych plików dostępnych w Serwisie wymaga również oprogramowania do przeglądania plików w formacie PDF oraz DOC.
2. Udostępnione dobrowolnie przez Klientów lub Użytkowników Serwisu dane osobowe są przetwarzane przez WebCoders.eu, jako administratora tych danych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa - w tym w szczególności zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO].
3. Przetwarzanie przez WebCoders.eu danych osobowych Klienta w zakresie, dla którego przepisy powszechnie obowiązujące wymagają zgody osoby, której te dane dotyczą, dokonywane jest wyłącznie po uzyskaniu takiej dobrowolnej zgody od Klienta.
4. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez WebCoders.eu, w tym dotyczące celów i podstaw przetwarzania oraz praw osób, których te dane dotyczą, określone są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: www.shopgadget.eu/polityka-prywatnosci.
5. Serwis wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta (w szczególności do zapamiętywanie danych niezbędnych dla logowania Klienta, zapewnienia ciągłości utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu, dostosowania strony internetowej do preferencji Klienta). Klient może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.
6. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności, w tym zasad wykorzystywania w Serwisie cookies, określa odrębny dokument dostępny pod adresem www.shopgadget.eu/polityka-prywatnosci. 
7. WebCoders.eu podejmuje starania w celu zapewnienia bezpiecznego i stałego funkcjonowania Serwisu. Osoba korzystająca z portalu powinna stosować się do zasad Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zasad współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest dostarczanie przez te osoby treści o charakterze bezprawnym.
8. Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Ewentualna zmiana Regulaminu, wynikająca ze zmiany prawa, funkcjonowania systemu informatycznego Serwisu lub przyjętej organizacji prowadzenia działalności gospodarczej przez WebCoders.eu, wprowadzana jest do stosowania zgodnie z wymogami Kodeksu cywilnego i nie ma wpływu na te transakcje, w których złożenie przez Klienta w Serwisie Zamówienia na dany Produkt nastąpiło przed wejściem w życie przedmiotowych zmian Regulaminu. Ta sama zasada dotyczy ewentualnych zmian cen, typów i kosztów dostawy lub regulaminów Promocji. 
10. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Treść przedmiotowych aktów prawnych jest dostępna m.in. na stronie: isap.gov.pl 
11. Regulamin w powyższej treści obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

Poprzednie wersje regulaminu:

Regulamin z dn. 22.02.2017 r.

Zaloguj się lub jeśli nie masz konta Zarejestruj się
do góry
Promocja kończy się za

00 dni 00 godz. 00 min. 00 sek.

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl