Shoper Licencja SaaS

Regulamin udostępnienia oprogramowania sklepów internetowych.
Oryginał dokumentu z dnia 23.01.2015r.

Regulamin udostępnienia oprogramowania sklepów internetowych

Postanowienia ogólne
§ 1

Regulamin określa zasady świadczenia przez Dreamcommerce S.A., usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.

Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. – dalej Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Definicje
§ 2

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom na okres abonamentu oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania;

Serwis – serwis internetowy www.shoper.pl, prowadzony przez Dreamcommerce S.A.

Sklepy internetowe – forma działalności handlowej realizowana w sieci internetowej przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

Oprogramowanie (Oprogramowanie Sklepu internetowego) – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.), służące do prowadzenia sklepu internetowego, udostępniane przez Dreamcommerce w ramach usługi świadczonej na podstawie Regulaminu.

Asysta – wsparcie techniczne Użytkownika w zakresie korzystania z Oprogramowania.

Dreamcommerce (Organizator) – organizator Serwisu, tj. Dreamcommerce S.A. działająca pod adresem Bociana 22, 31-231 Kraków.

Usługa – usługa świadczona przez Dreamcommerce na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej umowy.

Użytkownik – korzystająca z usług Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Oprogramowanie Sklepu internetowego
§ 3

Dreamcommerce oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Sklepu internetowego, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Oprogramowania Sklepów internetowych, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek open source. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

Warunki świadczenia Usługi
Postanowienia wstępne
§ 4

Umowa o świadczenie testowej usługi w ramach okresu testowego ulega wygaśnięciu wraz  z upływem 14 dni albo wraz z zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie odpłatnych Usług. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi w ramach okresu  testowego:
a)       Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z testowych usług;
b)       Użytkownik nie ma obowiązku zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług.
Umowa o świadczenie odpłatnych Usług zawierana jest  wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości e-mail, która potwierdzi prawidłowe uiszczenie przez Użytkownika opłaty.
Korzystanie z Usługi wymaga uregulowania opłaty przewidzianej w obowiązującym w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi lub jej przedłużenia cenniku, po uprzednim skorzystaniu przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu oraz wypełnieniu warunków zamówienia. W przypadku zakupu w cenie promocyjnej, przedłużenie następuje w cenie standardowej.
Użytkownik, który jest Konsumentem i zawarł umowę o świadczenie Usług, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (14) dni licząc od dnia zawarcia ww. umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia przez Organizatora usługi rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem powyższego (tj. 14-dniowego) terminu. Dalsze korzystanie z Oprogramowania przez Konsumenta pomimo odstąpienia od umowy stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych Dreamcommerce do Oprogramowania.

W trakcie składania zamówienia – do momentu przesłania formularza zamówienia – Użytkownik posiada możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Dreamcommerce nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim swojego hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Serwisie oraz panelu administracyjnym Sklepu internetowego Użytkownika.

§ 5
Zakazane jest umieszczanie w sklepach internetowych prowadzonych z wykorzystaniem Oprogramowania – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:

– naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
– naruszających dobra osobiste Dreamcommerce lub osób trzecich;
– sprzecznych z dobrymi obyczajami;
– mających charakter pornograficzny;
– innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. Dreamcommerce nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w Sklepach internetowych zakazanych treści. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w Sklepie internetowym prowadzonym przez Użytkownika z wykorzystaniem Oprogramowania Dreamcommerce przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia.

Dreamcommerce jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
Użytkownik poda dane żądane przez Dreamcommerce niezgodnie z rzeczywistością,
Dreamcommerce uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik ,
zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Użytkownika w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Dreamcommerce przez innych Użytkowników,
zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam,
uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Użytkownik korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem
Użytkownik naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.

Dreamcommerce oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usługi. Powyższe postanowienie nie dotyczy Konsumentów. W przypadku dokonania przez Użytkownika cesji Użytkownik traci prawo dalszej eksploatacji Oprogramowania.
Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

Szczegółowe warunki świadczenia Usługi
§ 6

Udostępnienie Użytkownikowi Oprogramowania Sklepu internetowego następuje na serwerze Dreamcommerce (on-line), na którym Oprogramowanie to jest zainstalowane, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze.
Korzystanie z Usługi może być związane z jednoczesnym skorzystaniem przez Użytkownika z innych usług Serwisu – usługi Domeny internetowej oraz usługi Indywidualnej szaty graficznej – na warunkach określonych w regulaminach dotyczących tych usług.
W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi Organizator udziela Użytkownikowi odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i tylko i wyłącznie na okres trwania wykupionego abonamentu. Powyższa licencja uprawnia Użytkownika do zwielokrotnienia tymczasowego Oprogramowania poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu prowadzenia Sklepu internetowego.
Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania swoim klientom w zakresie niezbędnym do eksploatacji w ramach korzystania przez klientów ze Sklepu internetowego Użytkownika.
Użytkownik zobowiązany jest umieścić w Sklepie internetowym prowadzonym przez niego z wykorzystaniem Oprogramowania informację, że Sklep ten korzysta z Oprogramowania Dreamcommerce poprzez umieszczenie na każdej stronie Sklepu widocznego napisu „Sklep internetowy Shoper.pl” oraz linku odsyłającego bezpośrednio na stronę internetową Dreamcommerce. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkuje utratą po stronie Użytkownika prawa korzystania z Oprogramowania tj. wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.
Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas jednego (1) okresu abonamentowego, w tym na ten sam okres zostaje udzielona licencja na korzystanie z Oprogramowania. Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres jednego (1) okresu abonamentowego, rozpoczynający się po upływie dotychczasowego okresu obowiązywania umowy, w przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji przedłużenia za pomocą udostępnionych w Serwisie funkcji. Na tej samej zasadzie umowa może zostać przedłużona o kolejne okresy abonamentowe.
W okresie abonamentu Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z Asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Oprogramowania, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym w tym przedmiocie.
Realizacja Asysty może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu służących do rejestracji w panelu administracyjnym Sklepu internetowego Użytkownika i w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do ich podania Dreamcommerce.
W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania lub jego zaktualizowanej wersji Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Dreamcommerce ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna).
10. Korzystanie z Usługi jest odpłatne. Zasady płatności są następujące:
opłata z tytułu korzystania z Usługi jest pobierana w wysokości określonej w a cenniku obowiązującym – odpowiednio- w dniu zawarcia umowy oraz w dniu przedłużenia umowy.
w ww. opłacie mieszczą się: opłata licencyjna z tytułu korzystania z Oprogramowania oraz Asysty – za okres abonamentu.
Zmiana cennika nie dotyczy Użytkowników, którzy w momencie jej dokonania korzystają już z Usług w ramach umowy abonamentowej.
W trakcie trwania Usługi, użytkownik ma możliwość zmiany pakietu za zgodą Dreamcommerce. W przypadku zmiany na usługę droższą, pozostały okres ważności zostanie przeliczony według parametrów usługi droższej. Zmiana na Usługę tańszą nie powoduje przedłużenia opłaconego okresu.
W przypadku jeżeli zmiana cennika dotyczy Użytkowników korzystających z usługi w ramach okresu abonamentowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany cennika, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy cennik obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: Bociana 22, 31 – 231 Kraków
Odpowiedzialność Dreamcommerce z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi ogranicza się do równowartości 1-rocznej opłaty z tytułu jej świadczenia, jaka została uiszczona przez Użytkownika . Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.
Dreamcommerce gwarantuje dostępność usługi Sklepu internetowego w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Dreamcommerce zobowiązany jest do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw.
Dreamcommerce zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Oprogramowania w ramach świadczenia Usługi – w celu zaktualizowania Oprogramowania. O terminach przerw Użytkownicy są – z odpowiednim wyprzedzeniem – zawiadamiani przez Dreamcommerce drogą mailową. Dreamcommerce podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Sklepów internetowych Użytkowników, do prowadzenia którego jest wykorzystywane Oprogramowanie.
Dreamcommerce nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:

jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym jego niedozwoloną modyfikacją,
wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika,
działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Dreamcommerce lub siły wyższej.

Polityka Prywatności
§7

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator.
Organizator zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych..
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Usługi.
Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach.
Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną tylko i wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu.

W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:

nazwisko i imię lub nazwa firmy Użytkownika,
numer ewidencyjny NIP lub inny numer ewidencyjny Użytkownika,
miejsce zamieszkania Użytkownika,
adres poczty elektronicznej Użytkownika,
numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
Organizator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną z Serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. Organizator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
Organizator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z usługi przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:
dostosowanie usługi do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z usługi,
tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu.
Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
W przypadku gdy Organizator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez panel obsługi Klienta, dostępny pod adresem panel.shoper.pl
Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres:bok@shoper.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 12 379 32 84

Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej usługi.
dostarczenia Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu (w przypadku posiadania przez Organizatora ważnej zgody na dokonywanie powyższych czynności).

Dreamcommerce ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje obejmujące nazwy oraz adresy internetowe Sklepów internetowych prowadzonych przez Użytkowników z użyciem Oprogramowania, z tym zastrzeżeniem, że Dreamcommerce zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego informacje te dotyczą.

Dreamcommerce ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Sklepy internetowe prowadzone przez Użytkowników z wykorzystaniem Oprogramowania (w tym m.in. ilości produktów, transakcji i klientów) – do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Oprogramowania. Dane te mogą być publikowane przez Dreamcommerce, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań dotyczących tych sklepów, w sposób nie indywidualizujący poszczególnych sklepów. Wykorzystywanie danych nie obejmuje danych osobowych klientów tych sklepów.

Reklamacje
§ 8

Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług.
Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy bok@shoper.pl
Dreamcommerce rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi pocztą drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe
§ 9

Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
W przypadku jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy Użytkowników korzystających z Usługi w ramach okresu abonamentowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany Regulaminu, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: Bociana 22, 31-231 Kraków
Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest w języku polskim.
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.

Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Zaloguj się lub jeśli nie masz konta Zarejestruj się
Submit
do góry
Promocja kończy się za

00 dni 00 godz. 00 min. 00 sek.

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl