Gwarancja oprogramowania

Gwarancja oprogramowania

Ogólne Warunki Gwarancji Oprogramowania (Ograniczona Gwarancja) - wersja z dnia 30.08.2013r.

1. WebCoders.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Szerokie 56N, 20-050 Lublin, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000425692, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP 7133083804, REGON 061431669 (Gwarant) jest twórcą oprogramowania komputerowego stanowiącego przedmiot komercyjnego wykorzystania.

2. Gwarant zapewnia zgodność działania oprogramowania objętego Gwarancją ze specyfikacją tego oprogramowania i w tym celu podejmuje wszelkie możliwe starania, aby dostarczane przez niego oprogramowanie pozbawione było błędów, które utrudniają lub uniemożliwiają jego efektywne wykorzystywanie przez kontrahentów Gwaranta (Użytkowników).

3. Z uwagi na fakt, że dochowanie wymogów określonych w pkt 2 nie zawsze jest możliwe i w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, Gwarant udziela Użytkownikom mocą niniejszego dokumentu i na wyrażonych w nim warunkach i zasadach gwarancji jakości na oprogramowanie komputerowe dostarczane przez Gwaranta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej („Gwarancja”).

4. Warunkiem udzielenia przez Gwaranta Gwarancji Użytkownikowi jest nabycie przez Użytkownika uprawnienia do korzystania na zasadach licencji z oprogramowania objętego Gwarancją

5. W przypadku wystąpienia błędów w działaniu objętego Gwarancją oprogramowania - wynikających z błędów tkwiących w każdej jego kopii, w tym w szczególności błędów kodu źródłowego, Gwarant zobowiązuje się niniejszym, że w ramach swoich obowiązków gwarancyjnych nieodpłatnie:
a) usunie błędy oprogramowania u Użytkownika, albo
b) dostarczy Użytkownikowi pakiet aktualizacyjny lub - za zwrotem kopii wadliwej wersji oprogramowania - wolną od tych błędów wersję oprogramowania.

6. Za błąd w rozumieniu Gwarancji uważa się funkcjonowanie oprogramowania w sposób niezgodny ze specyfikacją oprogramowania.

7. Decyzja o wyborze jednego z wymienionych w pkt 5 sposobów usunięcia błędów oprogramowania podlega swobodnemu uznaniu Gwaranta.

8. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z Gwarancji jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu oprogramowania lub wykazania przez niego w inny sposób faktu legalnego nabycia uprawnień do korzystania z objętego Gwarancją oprogramowania.

9. Gwarancja udzielana jest na czas określony i wiąże Gwaranta przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, licząc od dnia nabycia przez Użytkownika od Gwaranta praw do korzystania z oprogramowania objętego Gwarancją, w tym w szczególności od daty zakupu od Gwaranta licencji na używanie tego oprogramowania.

10. Przed skorzystaniem z uprawnień przysługujących mu z tytułu Gwarancji Użytkownik powinien zaktualizować oprogramowanie oraz inne wykorzystywana, a powiązane z nim programy, dokonać sprawdzenia systemu oraz nośników za pomocą posiadanego programu antywirusowego, a także upewnić się, czy na portalu www.shopgadget.eu nie zostały umieszczone aktualne informacje techniczne dotyczące tożsamych błędów oprogramowania.

11. W przypadku wystąpienia lub wykrycia w okresie obowiązywania Gwarancji błędu objętego nią oprogramowania, w celu skorzystania z uprawnień Gwarancji Użytkownik jest obowiązany zgłosić błąd Gwarantowi poprzez wysłanie wiadomości z opisem błędu na adres pomoc@shopgadget.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Gwaranta. Inne formy zgłoszenia błędów nie będą skuteczne i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Gwaranta. Zgłoszenie musi zawierać aktualny adres e-mail Użytkownika i telefon kontaktowy.

12. Gwarant zobowiązany jest zrealizować swoje obowiązki gwarancyjne określone w pkt 5 w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 10 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego i jednoznacznego zgłoszenia błędu od Użytkownika. W razie jednoczesnego zgłoszenia większej ilości błędów, a także w innych przypadkach szczególnych, w których dla usunięcia błędów niezbędny będzie większy nakład pracy, termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne co najmniej 15 dni roboczych.

13. Gwarancja nie obejmuje obowiązku usunięcia błędów oprogramowania spowodowanych:
a) nieprawidłowym używaniem oprogramowania przez Użytkownika, w tym jego niewłaściwą instalacją przez Użytkownika lub niedochowaniem przez Użytkownika minimalnych wymogów technicznych i systemowych dla korzystania z oprogramowania;
b) użytkowaniem oprogramowania przez Użytkownika w warunkach do tego nie przewidzianych w specyfikacji oprogramowania;
c) wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika, w tym wynikających z ich personalizacji;
d) wadliwym współdziałaniem oprogramowania z zewnętrznymi systemami informatycznymi w przypadku nieskorzystania przez Użytkownika z kompatybilnych wersji oprogramowania;
e) działaniem siły wyższej lub osób trzecich, w tym dokonaną modyfikacją kodu źródłowego oprogramowania.

14. Gwarancja wygasa, a Użytkownik traci wszystkie uprawnienia przyznane mu na mocy Gwarancji z chwilą:
a) dokonania przez Użytkownika lub osoby trzecie modyfikacji oprogramowania, w tym szczególności dokonania zmian w kodzie źródłowym,
b) utraty przez Użytkownika prawa do korzystania z Oprogramowania, w szczególności z powodu unieważnienia lub wygaśnięcia licencji do wykorzystywania oprogramowania.

15. W przypadku zawinionego tj. świadomego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa, zgłoszenia przez Użytkownika błędu oprogramowania w ramach Gwarancji, które to zgłoszenie okaże się następnie nieuzasadnione z uwagi na nieistnienie błędu lub inne wyłączenia Gwarancji, w tym w przypadku nieobowiązywania Gwarancji lub wystąpienia przesłanek określonych w pkt 13, osoba dokonująca zgłoszenia może być obciążona przez Gwaranta obowiązkiem zwrotu równowartości poniesionych przez Gwaranta kosztów i nakładów niezbędnych do stwierdzenia i wykazania bezzasadności zgłoszenia. Wartość nakładów określa się według stawki roboczogodziny pracy programisty, która jest aktualnie stosowana przez Gwaranta.

16. Użytkownik nie może przenieść uprawnień przysługujących mu z tytułu Gwarancji na inną osobę bez wyraźnej zgody Gwaranta, z tym zastrzeżeniem, że zgoda Gwaranta nie jest wymagana, jeśli Użytkownik oprogramowania objętego Gwarancją dokonuje jednocześnie przeniesienia na inną osobę ogółu praw i obowiązków przysługujących mu z tytułu licencji do tego oprogramowania i na warunkach określonych w tej licencji.

17. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Użytkownika do domagania się zwrotu utraconych korzyści lub naprawy innej szkody (straty) w związku z błędami oprogramowania. Na takich samych zasadach wyłączona jest odpowiedzialność Gwaranta z tytułu naruszenia przez niego obowiązków gwarancyjnych, w tym dochowania terminów przewidzianych w niniejszym dokumencie.

18. Niniejsza Gwarancja nie narusza postanowień umowy licencyjnej na korzystnie z oprogramowania objętego Gwarancją i stanowi jedyne zobowiązanie Gwaranta z tytułu wystąpienia jakichkolwiek błędów objętego nią oprogramowania, a przyznane Użytkownikowi uprawnienia gwarancyjne stanowią wyłączne środki naprawcze, do których ze strony Gwaranta uprawniony jest Użytkownik.

19. W zakresie zagadnień nieuregulowanych w Gwarancji, w tym zwłaszcza w zakresie wyłączeń odpowiedzialności Gwaranta za realizację obowiązków gwarancyjnych oraz w zakresie wymogu tworzenia przez Użytkownika kopii zapasowych plików i danych przed jakąkolwiek instalacją poprawek i aktualizacji oprogramowania, odpowiednie zastosowane mają postanowienia licencji na korzystanie z oprogramowania. W szczególności jakakolwiek dopuszczona odpowiedzialność odszkodowawcza Gwaranta z tytułu Gwarancji ograniczona jest do równowartości opłaty, którą poniósł Użytkownik w zamian za nabycie licencji do oprogramowania objętego Gwarancją.

20. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikających z postanowień Gwarancji jest sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.

21. Prawem właściwym dla wykładni oraz stosowania postanowień Gwarancji jest prawo polskie.

Zaloguj się lub jeśli nie masz konta Zarejestruj się
Submit
do góry
Promocja kończy się za

00 dni 00 godz. 00 min. 00 sek.

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl