Licencja Oprogramowania

Licencja Oprogramowania

Warunki udostępniania Oprogramowania (Umowa Licencyjna) - wersja z dnia 1.11.2019 r.

UWAGA. Przed instalacją Oprogramowania, którego dotyczy niniejsza Umowa, należy dokładnie zapoznać się z przedstawionymi poniżej warunkami licencyjnymi oraz z postanowieniami odrębnych dokumentów dostępnych w Serwisie: Ogólnymi Warunkami Gwarancji Oprogramowania.

I. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Niniejsza Umowa licencyjna („Umowa”) reguluje warunki korzystania na zasadach licencji z oprogramowania komputerowego („Oprogramowanie”) - opracowanego i dostarczonego przez WebCoders.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Szerokie 56N, 20-050 Lublin, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000425692, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP 7133083804, REGON 061431669 („Licencjodawca”) - przez użytkownika końcowego, który jako licencjobiorca odpłatnie nabywa uprawnienie do korzystania z przedmiotowego oprogramowania na zasadach wyrażonych w niniejszej Umowie i w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej („Klient”).

1.2. Oprogramowanie nie posiada samodzielnej zdolności operacyjnej i nie jest przeznaczone do samoczynnego funkcjonowania, gdyż stanowi wprowadzający nowe funkcjonalności dodatek do Platformy Sklepu Internetowego, który jest objęty odrębnymi i niezależnymi od niniejszej Umowy prawami własności intelektualnej podmiotów trzecich i którego uprzednia instalacja przez Klienta jest niezbędna dla korzystania z Oprogramowania.

1.3. Na potrzeby Umowy wprowadza się następujące definicje: a) Serwis - serwis internetowy www.shopgadget.pl, prowadzony przez Licencjodawcę; b) Biblioteki - kody źródłowe, objęte odrębnymi i niezależnymi od niniejszej Umowy prawami własności intelektualnej podmiotów trzecich, wykorzystywane przez Licencjodawcę w Oprogramowaniu w zgodzie z zakresem tych praw na zasadach licencji niewyłącznej.

1.4. Licencjodawca oświadcza, że: a) jest twórcą Oprogramowania i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z wyłączeniem tych elementów Oprogramowania, z których Licencjodawca korzysta na podstawie odrębnej licencji; 
b) Biblioteki wykorzystywane są w Oprogramowaniu zgodnie z licencją na korzystanie z nich, a Licencjodawca ma prawo do ich funkcjonalnego i komercyjnego używania, w tym w szczególności do udzielenia na zasadach określonych w Umowie praw do korzystania z Oprogramowania.

1.5. Przysługujące Licencjodawcy prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, do Oprogramowania obejmują w szczególności kod i strukturę Oprogramowania, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, układ i dobór elementów, kompozycję, interface, grafikę oraz wszystkie opisy. Odrębne prawa autorskie przysługują Licencjodawcy w stosunku do dokumentacji, instrukcji i innych dokumentów udostępnianych Klientowi wraz z Oprogramowaniem lub zamieszczonych w Serwisie.

II. ZAKRES LICENCJI

2.1. Klient jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania jedynie na zasadach wyrażonych w Umowie i w zgodzie ze zdefiniowanym w niej zakresem i warunkami. Niniejsza Umowa nie skutkuje przeniesieniem przez Licencjodawcę przysługujących mu względem Oprogramowania praw autorskich na Klienta i w żadnym zakresie praw tych nie narusza.

2.2. Określone w niniejszej Umowie uprawnienie Klienta do korzystania z Oprogramowania („Licencja”) udzielone jest na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych i ma charakter niewyłączny.

2.3. Licencja, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta postanowień Umowy, obejmuje uprawnienie do:
a) zainstalowania Oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk posiadanych i będących w wyłącznej dyspozycji Klienta oraz udostępnienia Oprogramowania pod dowolnym jednym adresem internetowym, w ramach sieci wewnętrznej dla dowolnej liczby użytkowników wewnętrznych - z tym zastrzeżeniem, że w jednym czasie Klient może eksploatować i korzystać z Oprogramowania tylko w jednym sklepie,
b) korzystania z Oprogramowania wyłącznie na własny użytek Klienta, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą w formie sklepu internetowego,
c) sporządzania dowolnej ilości kopii Oprogramowania dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych na dowolnym nośniku danych.

2.4. Licencja obejmuje także uprawnienie do korzystania przez Klienta z innych dokumentów dostarczonych wraz z Oprogramowaniem, a objętych prawami autorskimi Licencjodawcy, w tym do instrukcji i Ogólnych Warunków Gwarancji Oprogramowania.

2.5. Klient może samodzielnie przenieść odpłatnie lub nieodpłatnie wszystkie swoje uprawnienia wynikające z Licencji na innego użytkownika spełniającego kryteria Klienta w rozumieniu pkt 1.1. Warunkiem skutecznego przeniesienia wszelkich praw z Licencji przez Klienta jest wyrażenie przez nabywcę/następcę prawnego zgody na przejęcie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Z chwilą dokonania przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z Licencji dotychczasowy Klient traci wszelkie uprawnienia do korzystania z Oprogramowania, co wyklucza dalszą eksploatację Oprogramowania przez niego na dotychczasowych zasadach oraz skutkuje obowiązkiem usunięcia wszelkich posiadanych kopii Oprogramowania. Klient jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Licencjodawcę o dokonanym przeniesieniu ogółu praw i obowiązków z Licencji, którego był stroną – za pośrednictwem Serwisu lub na adres e‑mail: info@shopgadget.pl.

2.6. Kod źródłowy Oprogramowania nie jest publicznie jawny. Klient nie może bez zgody Licencjodawcy upubliczniać kodu Oprogramowania, w całości lub we fragmentach, w żadnej formie.

2.7. Klient jest uprawniony do dokonywania na własne potrzeby - bez prawa do udostępniania, nieodpłatnego lub komercyjnego, rezultatów tych prac osobom trzecim - modyfikacji kodu źródłowego Oprogramowania, co oznacza w szczególności uprawnienie Klienta do jego adaptacji, zmiany, dekompilacji, wyodrębniania lub odłączania jego fragmentów. Autorskie prawa majątkowe do takich opracowań, powstałych na skutek modyfikacji przez Klienta kodu źródłowego Oprogramowania, z momentem ich ustalenia przechodzą na Licencjodawcę, na co Klient wyraża zgodę.

2.8. Licencja nie obejmuje uprawnienia do odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania, upubliczniania lub udostępniania – w tym w drodze użyczenia, najmu, dzierżawy, dalszej licencji, udostępniania w sieci do pobrania lub w formie subskrypcji jako usługa dostępu do Oprogramowania, w tym w szczególności z zastosowaniem technologii Cloud („chmura”) - Oprogramowania lub jego kopii osobom trzecim - w jakimkolwiek celu, w tym w szczególności dla jego wykorzystywania, używania, badania lub testowania w innym sklepie internetowym niż sklep Klienta.

2.9. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań, które mają na celu usunięcie lub ukrycie ujawnionych wskutek instalacji Oprogramowania informacji o Licencjodawcy, w tym usunięcia lub ukrycia hiperłącza odsyłającego do Serwisu. Uprawnienie Licencjodawcy do umieszczania takich informacji objęte jest treścią niniejszej Umowy.

2.10. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie rozwiązań i elementów zastosowanych w Oprogramowaniu jest zabronione, podobne jaki inne naruszenia praw autorskich Licencjodawcy określonych w Umowie. Dotyczy to także zakazu wykorzystywania, udostępniania i rozpowszechniania elementów, fragmentów i części Oprogramowania, w tym w szczególności: grafik, fotografii, zrzutów ekranu, animacji, dźwięków, czcionek, baz danych.

III. OPŁATA LICENCYJNA

3.1. Udzielenie Licencji przez Licencjodawcę na rzecz Klienta następuje pod warunkiem zapłaty przez Klienta opłaty licencyjnej („Opłata”). Klienta obciążają wszelkie obciążenia publiczne bezpośrednio kształtujące wysokość opłaty, w tym w szczególności wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących stawka podatku VAT.

3.2. Opłata uiszczana jest zgodnie z aktualnym i zamieszczonym na Serwisie cenniku - jednorazowo za cały okres obowiązywania Licencji. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub Licencji, niezależnie od ich przyczyny.

3.3. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości uzgadnia się, że w każdym wypadku okoliczność zainstalowania Oprogramowania i korzystania z niego przez Klienta oznacza pełną i bezwarunkową akceptację treści Licencji oraz zgodę Klienta na przestrzeganie wszystkich warunków niniejszej Umowy.

3.4. Jeśli użytkownik końcowy nie wyraża zgody na zasady i warunki Umowy powinien niezwłocznie usunąć posiadane kopie Oprogramowania.

IV. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

4.1. Klient ma prawo do otrzymania dotyczącej Oprogramowania pomocy technicznej od Licencjodawcy drogą elektroniczną (email) oraz uzyskania informacji w przedmiocie obsługi lub instalacji Oprogramowania.

4.2. Licencjodawca udziela gwarancji działania Oprogramowania na zasadach określonych w dokumencie Ogólne Warunki Gwarancji Oprogramowania dostępnym w Serwisie, przy czym, gwarancja wygasa w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w Oprogramowaniu przez Klienta lub osoby, którymi się posługuje.

4.3. Gwarancja nie oznacza w szczególności obowiązku Licencjodawcy do usunięcia wad i zakłóceń w funkcjonowaniu Oprogramowania, które wynikają z: a) niezgodnej wersji Platformy Sklepu Internetowego; b) modyfikacji Platformy Sklepu Internetowego (w szczególności stylu graficznego); c) integracji z zewnętrznymi systemami; d) personalizacji sprzętowej i systemowej konkretnego urządzenia końcowego.

4.4. Korzystanie z Oprogramowania wymaga spełnienia wymogów określonych w specyfikacji Oprogramowania, w tym w szczególności dostępu do Internetu.

4.5. Jeśli ze specyfikacji Oprogramowania wynika, że Oprogramowanie w oznaczony sposób pobiera określone informacje o środowisku systemowym lub aktywności Klienta w ramach korzystania przez niego z Oprogramowania, to warunkiem udzielenia Licencji jest wyrażenie przez Klienta zgody na powyższe, przy czym zgoda ta może być dokonana także poprzez czynność instalacji Oprogramowania przez Klienta.

V. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1. Określone w Umowie ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy nie uchybiają tym obowiązkom Licencjodawcy, które ten w innym zakresie jednoznacznie i stanowczo na siebie przyjął, w tym w szczególności w zakresie powinności wynikających z udzielonej Klientowi gwarancji lub określonych przedmiotem odrębnych usług zleconych Licencjodawcy przez Klienta.

5.2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Oprogramowania do celów zakładanych przez Klienta, ani za brak funkcjonalności, która nie została wyraźnie objęta szczegółowym zakresem specyfikacji Oprogramowania.

5.3. Licencjodawca nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania oraz jakiekolwiek skutki spowodowane modyfikacjami Oprogramowania dokonanymi przez Klienta lub osoby trzecie.

5.4. Licencjodawca nie jest odpowiedzialny za brak działania Oprogramowania na konkretnym urządzeniu Klienta, w tym w szczególności wystąpienia zakłóceń i przerw w funkcjonalności Oprogramowania wywołanych różnicami sprzętowymi, ustawieniem połączeń internetowych albo personalizacją środowiska systemowego i programowego Klienta. Licencjodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie zawsze działać w sposób ciągły, bezbłędny i nieprzerwany lub będzie zgodne z wymogami sprzętowymi lub systemowymi komponentów dostarczonych przez podmioty trzecie.

5.5. Oprogramowanie (i wszelkie jego aktualizacje) udostępniane jest w formacie „as is” (takie jakie jest) i jest używane przez Klienta na jego wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe odniesione przez Klienta lub osoby trzecie, a wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy oraz wykorzystywania lub niemożności wykorzystywania przez Klienta Oprogramowania, w tym te spowodowane wadami i błędami Oprogramowania, a w szczególności Licencjodawca nie odpowiada za utracone przez Klienta informacje lub dochody, niemożność efektywnego korzystania z prowadzonego przez Klienta e-sklepu lub zaistniałej awarii komputera (serwera), czy za powstałą dysfunkcjonalność innego oprogramowania wykorzystywanego dotychczas przez Klienta. Oparta na rękojmi odpowiedzialność Licencjodawcy za wady fizyczne i prawne Oprogramowania lub nośnika zawierającego Oprogramowanie jest wyłączona. Wszystkie powyższe wyłączenia odpowiedzialności Licencjodawcy mają zastosowanie również do wszelkich skutków instalacji Oprogramowania przez Klienta, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient - zgodnie z Regulaminem instalacji Oprogramowania stanowiącym odrębny dokument - zlecił dodatkowo usługę instalacji Licencjodawcy, który wówczas przejmuje na siebie ryzyka i odpowiedzialność za taką instalację, z zastrzeżeniem pkt 5.8.

5.6. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność funkcjonalnego korzystania przez Klienta z Oprogramowania w całości lub części w przypadku, gdy jest to spowodowane aktualizacją lub modyfikacją programu, dla którego Oprogramowanie stanowi dodatek, bądź aktualizacją i modyfikacją innych programów komputerowych użytkowanych przez Klienta.

5.7. W przypadku udostępnienia przez Licencjodawcę aktualizacji do Oprogramowania, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zainstalowania, jak również za skutki zaniechania w zainstalowaniu przedmiotowej aktualizacji przez Klienta.

5.8. Niezależnie od pozostałych ograniczeń wyrażonych w Umowie, wszelka odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania niniejszej Umowy lub obowiązków dodatkowych przyjętych na siebie przez Licencjodawcę, jak również skutków instalowania i wykorzystywania Oprogramowania przez Klienta, ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość Opłaty uiszczonej przez Klienta.

VI. WYGAŚNIĘCIE LICENCJI

6.1. Umowa lub Licencja może zostać rozwiązana/unieważniona przez Licencjodawcę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta warunków niniejszej Umowy i o ile Klient uchybił tygodniowemu terminowi do zaprzestania naruszeń lub przywrócenia stanu zgodnego z Umową, wyznaczonego mu przez Licencjodawcę wraz ze wskazaniem nieprawidłowości, z zastrzeżeniem punktów poniższych.

6.2. Licencja wygasa w przypadku podjęcia przez Klienta próby usunięcia lub obejścia zabezpieczeń technicznych zastosowanych w Oprogramowaniu.

6.3. Licencja wygasa w przypadku całkowitego usunięcia Oprogramowania wraz ze wszystkimi kopiami przez Klienta, chyba że wina za ich usunięcie nie leży po stronie Klienta.

6.4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy bądź Licencji Klient jest obowiązany niezwłocznie zaniechać dalszego korzystania z Oprogramowania, odinstalować zainstalowane wersje Oprogramowania i usunąć trwale wszystkie pozostałe kopie, którymi dysponuje.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Prawem właściwym dla wykładni oraz stosowania niniejszej Umowy jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7.2. Jeśliby którekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne bądź nieskuteczne nie ma to wpływu na obowiązywanie Umowy w pozostałej części, a w miejsce postanowień wyłączonych stosuje się ogólne zasady prawa powszechnie obowiązującego.

7.3. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową lub Licencją, jak również obowiązkami dodatkowymi związanymi z Licencją, w tym w szczególności z Ogólnych Warunków Gwarancji Oprogramowania, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

7.4. W przypadku udoskonalenia, usunięcia błędów lub zwiększenia funkcjonalności Oprogramowania przez Licencjodawcę, które będą przez niego udostępniona w formie aktualizacji Oprogramowania, niniejsza Umowa i wynikające z niej warunki obejmuje w tożsamym zakresie również wersję Oprogramowania powstałą po instalacji rzeczonej aktualizacji przez Klienta.

7.5. Niniejsza Umowa stanowi pełne, jedyne i kompleksowe umowne uregulowanie relacji prawnych pomiędzy Licencjodawcą a Klientem w zakresie korzystania z Oprogramowania i zastępuje wszelkie dotychczasowe uzgodnienia i ustalenia tych stron w tożsamym zakresie.

Zaloguj się lub jeśli nie masz konta Zarejestruj się
Submit
do góry
Promocja kończy się za

00 dni 00 godz. 00 min. 00 sek.

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl