Regulamin Instalacji Oprogramowania

Regulamin Instalacji Oprogramowania

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin określa treść, warunki oraz zasady realizacji przez WebCoders umowy o świadczenie usług z zakresu informatyki, której przedmiotem jest instalacja oprogramowania komputerowego.

DEFINICJE

2. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następuje znaczenie użytych w jego treści zwrotów:
a) WebCoders (Wykonawca) – WebCoders.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Szerokie 56N, 20-050 Lublin, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000425692, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP 7133083804, REGON 061431669;
b) Usługa – odpłatna usługa informatyczna świadczona przez WebCoders na podstawie Zamówienia i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie na rzecz Klienta, polegająca na instalacji Oprogramowania modyfikującego funkcjonalność Platformy, służącego do prowadzenia przez Klienta Sklepu internetowego;
c) Klient (Zamawiający) – przedsiębiorca, na którego rzecz świadczona jest przez WebCoders Usługa;
d) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o powierzeniu (zleceniu) WebCoders realizacji Usługi, które może być wyrażone również poprzez określone działanie Klienta;
e) Serwis – serwis internetowy www.shopgadget.pl, prowadzony przez WebCoders;
f) Platforma – oprogramowanie komputerowe i powiązane z nią usługi, które służą do prowadzenia sklepu internetowego, a których uprzednie posiadanie przez Klienta jest niezbędne dla korzystania z Oprogramowania i należytej realizacji Usługi;
g) Oprogramowanie – oprogramowanie komputerowe stworzone przez WebCoders, które jest przedmiotem komercyjnego wykorzystywania i stanowi funkcjonalny dodatek do Platformy
h) Sklep internetowy – oparty o Platformę system informatyczny służący do prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej z zakresu e-handlu za pośrednictwem sieci Internet.

WARUNKI WSTĘPNE

3. Złożenie Zamówienia i korzystanie z Usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, który kształtuje wzajemne relacje umowne WebCoders i Klienta.

4. Szczegółowe warunki Usługi, w tym sposób składania Zamówienia, termin wykonania Usługi, czy wysokość wynagrodzenia za Usługę, określone są na dostępnej w Serwisie informacji o specyfikacji Usługi. Informacja ta nie stanowi oferty w rozumienia kodeksu cywilnego, o ile coś odmiennego nie wynika wprost z jej treści.

5. WebCoders oświadcza, że dysponuje wiedzą, zasobami i umiejętnościami wymaganymi do właściwego wykonania Usługi i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje usługi tożsame lub podobne jak ta objęta Zamówieniem.

6. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do instalacji i korzystania z Oprogramowania, w tym w szczególności posiada w tym zakresie odpowiednią licencję;
b) jest uprawniony do korzystania z Platformy, w tym w szczególności posiada w tym zakresie odpowiednią licencję;
c) jest dysponentem lub osobą uprawnioną do dostępu i korzystania z zasobów i pamięci urządzeń (serwerów), na których ma zostać zainstalowane Oprogramowanie;
d) Usługa jest zlecana w ramach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej na potrzeby rozszerzenia funkcjonalności Sklepu internetowego Klienta;
e) zlecenie Usługi nie narusza jakichkolwiek praw i interesów podmiotów trzecich, w szczególności w zakresie innych zobowiązań umownych /licencyjnych Klienta i wyłącznie Klienta obciąża ewentualne ryzyko utraty przez niego na skutek realizacji Usługi przyznanych mu uprzednio przez takie podmioty uprawnień lub gwarancji;

ZAMÓWIENIE

7. Złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Serwisu oznacza wystosowanie oferty zlecenia Usługi do WebCoders na warunkach określonych w Regulaminie i zamieszczonej w Serwisie informacji o specyfikacji Usługi.

8. WebCoders potwierdza przyjęcie oferty Klienta w formie elektronicznej, przy czym za takie potwierdzenie nie uznaje się automatycznej odpowiedzi z Serwisu lub portalu płatniczego o wysłaniu Zamówienia lub uiszczeniu wynagrodzenia przez Klienta. Brak potwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Klienta uznaje się za rezygnację WebCoders z przyjęcia oferty Klienta.

9. W odpowiedzi na Zamówienie WebCoders może także zmienić lub doprecyzować warunki Usługi, w tym w szczególności termin jej realizacji. W takim wypadku zlecenie Usługi (zawarcie umowy) wymaga akceptacji zmienionych warunków przez Klienta.

10. Do chwili rozpoczęcia realizacji Usługi przez WebCoders, Klient jest uprawniony do rezygnacji z Usługi – w takim wypadku WebCoders zwraca Klientowi kwotę uprzednio uiszczonego przez Klienta wynagrodzenia za Usługę. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Usługi już po rozpoczęciu jej realizacji przez WebCoders, zwracana kwota wynagrodzenia zostanie pomniejszona o wartość prac wykonanych przez WebCoders w ramach Usługi do chwili rezygnacji z niej przez Klienta.

OBOWIĄZKI STRON

11. Zaakceptowanie Zamówienia przez WebCoders - pod warunkiem zapłaty przez Klienta należnego wynagrodzenia - rodzi po stronie WebCoders zobowiązanie do realizacji Usługi z zachowaniem należytej staranności właściwej dla przedsiębiorcy świadczącego usługi informatyczne.

12. Warunkiem prawidłowej realizacji Usług jest współdziałania Klienta z WebCoders, co w szczególności oznacza, że Klient jest zobowiązany do:
a) poinformowania WebCoders o aktualnie wykorzystywanej wersji Platformy oraz o wszelkich dokonanych w niej w stosunku do oryginalnej wersji: zmianach, dostosowaniach lub modyfikacjach i ich zakresie oraz specyfikacji,
b) dostarczenia WebCoders materiałów (np. grafiki, teksty) niezbędnych do wykonania Usługi w terminie 1 dni od dnia przyjęcia Zamówienia przez WebCoders,
c) zapewnienia WebCoders na czas realizacji Usługi lub wykonania obowiązków związanych z postępowaniem reklamacyjnym, dostępu na poziomie administratora do obsługiwanego przez Klienta panelu administracyjnego Platformy (Konto Serwisowe), przy czym po zrealizowaniu tych zadań przez WebCoders Klient jest obowiązany niezwłocznie anulować/zmienić przyznane WebCoders uprawnienia dostępu,
d) niedokonywania i niewprowadzania żadnych zmian w Platformie, w tym w zakresie modyfikacji jego kodu lub instalacji innego oprogramowania, od momentu złożenia Zamówienia do momentu zrealizowania Usługi przez WebCoders,
e) - jeśli Platforma to umożliwia - wykonania kopii zapasowej elementów Platformy i danych, najpóźniej przed udzieleniem WebCoders dostępu, o którym mowa w pkt c).

13. WebCoders zobowiązany jest do zgłaszania Klientowi wszelkich nieprawidłowości, w tym braku kompatybilności Oprogramowania ze środowiskiem systemowym lub Platformą Klienta, które mogą uniemożliwić wykonanie Usługi oraz do konsultowania się z Klientem co do postępowania we wszystkich tych istotnych lub nietypowych przypadkach zaistniałych podczas realizacji Usługi, co do których w ocenie WebCoders wymagane będzie uzyskanie stanowiska Klienta.

14. W ramach Usługi i w celu jej należytego wykonania WebCoders jest uprawniony do:
a) wykonania własnej kopii bezpieczeństwa Platformy lub jej części, przy czym niewykonanie takiej kopii nie stanowi niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usługi,
b) wyłączenia (tj. dezaktywacji publicznej dostępności w sieci Internet) Sklepu internetowego Zamawiającego dla jego klientów na czas niezbędny dla realizacji Usługi. Zamawiający zostanie poinformowany o takiej konieczności, co najmniej na 4 godziny przed wyłączeniem Sklepu internetowego,
c) powierzenia realizacji Zamówienia osobom trzecim (podwykonawcom).

15. WebCoders może zaprzestać realizacji Usługi, jeśli przed jej wykonaniem uzyska wiarygodną informację, że w danym przypadku nie są w rzeczywistości spełnione warunki i przesłanki wskazane w pkt 6. Okoliczność ta, jak również naruszenie przez Klienta obowiązków określonych w pkt 12, stanowi ważny powód uprawniający WebCoders do wypowiedzenia realizacji Usługi.

16. WebCoders nie podlega podporządkowaniu ze strony Klienta i nie ma obowiązku wykonywania poleceń Klienta, kierując się w tym zakresie własną wiedzą i doświadczeniem. WebCoders będzie jednak uwzględniał wskazówki merytoryczne Klienta, co do sposobu wykonywania Usługi.

17. Przedmiot Usługi obejmuje jednorazową instalację Oprogramowania, a prawidłowość wykonanych prac ocenia się na datę ich wykonania, w związku z czym WebCoders nie jest obowiązany do dokonywania ponownych instalacji, jeśli potrzeba taka powstanie u Klienta w okresie późniejszym – w tym w szczególności w przypadku dokonania przez Klienta aktualizacji Platformy lub udostępnienia nowszej wersji Oprogramowania.

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

18. W trakcie realizacji Usługi przez WebCoders Klient jest uprawniony zgłaszać na bieżąco w formie reklamacji wszelkie uwagi i zastrzeżenia w przedmiocie realizacji Usługi przez WebCoders, w tym w szczególności w zakresie niezgodności realizacji Usługi z zaakceptowanym przez WebCoders Zamówieniem.

19. Po wykonaniu usługi przez WebCoders Klient jest obowiązany zweryfikować zgodność wykonanych prac z przedmiotem Usługi w terminie 24 godzin od momentu powiadomienia Klienta przez WebCoders o wykonaniu Usługi. Niezgłoszenie reklamacji w tym terminie uznaje się za akceptację wykonanych przez WebCoders prac przez Klienta i przyjęcie ich bez zastrzeżeń.

20. Usuwanie powstałych w rezultacie realizacji Usługi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania, które są wynikiem błędów tkwiącym w samym Oprogramowaniu, następuje w pierwszej kolejności na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji Oprogramowania.

21. Reklamacje należy kierować poprzez udostępnione w tym celu w Serwisie formularze (Pomoc techniczna), a jeśli nie jest to możliwe, w inny wskazany przez WebCoders sposób. WebCoders przystępuje do rozpoznania reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, przy czym nie później niż po 5 dniach roboczych.

22. Odpowiedzialność WebCoders z tytułu realizacji Usługi dotyczy wyłącznie szkody rzeczywistej poniesionej przez Klienta na skutek zawinionego wykonania Usługi przez WebCoders w sposób niewłaściwy, tj. niezgodny z Zamówieniem lub Regulaminem, przy czym odpowiedzialność ta w każdym wypadku ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia należnego WebCoders z tytułu wykonania Usługi.

23. Postanowienia tego rozdziału stanowią kompleksowe ujęcie odpowiedzialności WebCoders, w tym w szczególności oznaczają wyłączenie rękojmi, odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej WebCoders z tytułu realizacji Usługi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, przez co uchylają jakiekolwiek szersze uprawnienia Klienta wynikające z odrębnych regulacji i zasad, w tym dotyczących zgłaszania reklamacji, zakresu odpowiedzialności, obowiązków usunięcia wad lub naprawienia szkód, a pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z realizacją Usługi przez WebCoders.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Informacje techniczne lub handlowe przekazywane pomiędzy WebCoders i Klientem w związku z realizacją Usługi nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane, ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie świadczenia Usługi oraz po jej zakończeniu. Powyższe nie dotyczy informacji, które są powszechnie znane, lub informacji, których ujawnianie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub informacji, która zostanie uznana na piśmie przez druga Stronę, jako informacja, która może zostać ujawniona.

25. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych przez WebCoders w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy, oraz celów marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

26. WebCoders zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Serwisie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

27. Gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne bądź nieskuteczne, zastosowanie znajdą postanowienia prawa powszechnie obowiązującego i okoliczność ta nie będzie miała wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień Regulaminu.

28. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozpoznawane będą przed sąd właściwy miejscowo dla siedziby WebCoders.

29. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Realizacja Usługi oraz wykładnia Regulaminu podlega prawu polskiemu.

30. Regulamin w powyższej treści obowiązuje od dnia 17.10.2019r.

Zaloguj się lub jeśli nie masz konta Zarejestruj się
Submit
do góry
Promocja kończy się za

00 dni 00 godz. 00 min. 00 sek.

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl