Regulamin Shoper App Store dla Klientów

Regulamin Shoper App Store dla Klientów

Definicje: stosowane w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Produkt (Produkty) – wszelkie dane cyfrowe licencjonowane (odpłatnie lub nieodpłatnie) Klientom przez Wydawcę w postaci cyfrowej (tj. nie na trwałych nośnikach), w tym oprogramowanie stanowiące rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania sklepu internetowego Klienta (np. aplikacja, treści nabywane w ramach aplikacji, rozszerzenia i rozwinięcia aplikacji, poprawki). Pod pojęciem Produktów rozumiane są również ich oznaczenia słowne, graficzne lub słowno-graficzne, a także wszelkie opisy.

2. Wydawca – osoby nie będące konsumentami lub jednostki organizacyjne, które założyły oraz utrzymują aktywne Konto w celu licencjonowania Produktów Klientom za pośrednictwem Serwisu.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin.

4. Serwis (Serwis Appstore) – serwis internetowy, który umożliwia Wydawcom zawieranie Umów licencyjnych z Klientami za pośrednictwem Konta.

5. Strony – Usługodawca i Klient

6. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

7. Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usług. Umowa zawierana jest wraz z każdorazowym rozpoczęciem korzystania z Serwisu przez Klienta i rozwiązywana wraz z każdorazowym zakończeniem korzystania z Serwisu.

8. Umowa licencyjna – umowa, na podstawie której Wydawca udziela Klientowi uprawnień do korzystania z danego Produktu przez określony czas (umowa może również dotyczyć świadczenia przez Wydawcę na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną).

9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Klientowi narzędzi i zasobów teleinformatycznych służących do zawierania Umów licencyjnych (w tym zapewnieniu Klientowi technicznej możliwości uzyskania dostępu do Produktu).

10. Właściciel Serwisu (Usługodawca) – Shoper S.A. ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, NIP: 9452156998, REGON: 121495203 KRS: 0000395171, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 2 811 500 zł, w całości wpłacony.

11. Klient – (a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana) (b) jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów lub (c) osoba prawna, które prowadzą sklepy internetowe w ramach platformy Shoper.pl oraz korzystają z Serwisu Appstore.

I. Zakres i warunki korzystania z Serwisu.

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Usługi.

2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługa App Store jest dostępna dla Klientów licencji abonamentowej Shopera. Usługodawca nie odpowiada za działanie Usługi i aplikacji zewnętrznych przez nią udostępnianych w sklepach z licencją samodzielną.

4. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) korzystanie z przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari (tylko dla MacOS), Opera w wersji aktualnej w momencie korzystania z Usługi lub do trzech wersji wstecz (wliczając w/w wersję aktualną) z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1200x 800 pikseli,
c) poprawnie zainstalowany i skonfigurowany certyfikatu SSL dla sklepu

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

6. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych oraz przy zachowaniu praw nabytych przez Klientów. Powyższe będzie dokonywane po uprzednim powiadomieniu Klientów oraz przez możliwie jak najkrótszy czas.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej;
c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Usługodawcy i Wydawców, a także z poszanowaniem przysługujących im praw

9. Z tytułu zapewnienia Klientowi przez Usługodawcę technicznej możliwości uzyskania dostępu do Produktu , do czego dochodzi równocześnie z albo po uprzednim zawarciu pomiędzy Klientem, a Wydawcą Umowy licencyjnej, Usługodawca pobiera od Klienta wynagrodzenie w wysokości wskazanej przy danym Produkcie. Płatność wynagrodzenia może zostać dokonana za pośrednictwem metod płatności wskazanych w ramach Serwisu. Za dzień uiszczenia powyższej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy. Powyższa opłata nie podlega zwrotowi.

10. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez:
a) Usługodawcę – w szczególności w celu realizacji niniejszej Umowy, na zasadach określonych w Polityce Prywatności
b) Wydawcę – w celach określonych przez Wydawcę, w ramach umów i polityk prywatności właściwych dla Produktu, dostarczanych Klientowi przez tego Wydawcę

II. Zgłoszenie naruszeń.

1. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Serwisie Produktów.

2. W przypadku powzięcia przez Klienta informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Produktów naruszających prawa osób trzecich lub przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Klient powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem bok@shoper.pl.

3. W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Produkty, których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.

III. Reklamacje dotyczące działania Serwisu.

1. W trakcie korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi.

2. Nieprawidłowości, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Usługi lub niewłaściwą ich jakość Wydawca może zgłaszać na adres: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków

3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:
a) uzyskiwanie informacji o Serwisie,
b) przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa powyżej,
c) pomoc w korzystaniu z Serwisu,
d) złożenie reklamacji.

4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.

5. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

IV. Reklamacje dotyczące działania Aplikacji.

1. Reklamacje dotyczące działania Aplikacji powinny być składane tylko i wyłącznie u Wydawcy.

V. Odpowiedzialność.

1. Umowy licencyjne w zakresie Produktów Wydawca zawiera tylko i wyłącznie z Klientem, we własnym imieniu oraz na własną rzecz. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie w/w umów ponosi Wydawca. Usługodawca w żadnym wypadku nie jest stroną powyższych Umów licencyjnych. Gwarancja na Produkt udzielana jest Klientom przez Wydawcę na zasadach określonych w Umowie licencyjnej.

2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zawarcia, wykonywania, sposobu wykonywania, braku wykonywania, a także rozwiązania, wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umów licencyjnych jakie zostały zawarte za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Wydawcą, a jego Klientami. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za przypadki i skutki wystąpienia przez Klientów z roszczeniami wobec Wydawcy jak również za sposób korzystania z Produktów przez Klientów.

3. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
(a) zgodność Produktów z przepisami obowiązującego prawa;
(b) zgodność Produktów z umową zawartą z Klientem;
(c) ewentualne wady prawne Produktów, zawarte w nich błędy lub usterki, a także
(d) brak prawidłowego działania (np. brak kompatybilności z oprogramowaniem sklepów platformy Shoper.pl).

W przypadku jeżeli Produkty zawarte są w zasobach teleinformatycznych Wydawcy lub innego podmiotu (np. aplikacje hostowane na serwerach Wydawcy lub podmiotów trzecich) Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłową łączność z w/w zasobami, stabilność działania Produktów, bezpieczeństwo i poufność danych przetwarzanych w ramach Produktów oraz działania i zaniechania podmiotów trzecich.

4. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:
a) utratę przez Klienta Produktów lub dostępu do Produktów spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami zaistniałymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;
b) niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej.
c) treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie.

5. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie, w celu korzystania z Usługi, sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na prawa i obowiązki Klientów korzystających z Usługi w trakcie wprowadzania w/w zmiany.
4. Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana na stronie internetowej shoper.pl/regulamin/regulamin-appstore-klienci w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Załącznik I
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zaloguj się lub jeśli nie masz konta Zarejestruj się
Submit
do góry
Promocja kończy się za

00 dni 00 godz. 00 min. 00 sek.

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl