Regulamin Aplikacji

Regulamin Aplikacji ShopGadget

§1. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji stanowiących własność WebCoders.eu sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz świadczenia Usług związanych z Aplikacją.
Regulamin ma zastosowanie względem wszystkich podmiotów prawa, które nabyły lub korzystają z Aplikacji.
Treść Regulaminu jest dostępna na Platformie Sprzedawcy oraz w formie pisemnej w siedzibie Licencjodawcy.

 

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie oraz w innych dokumentach sporządzonych oraz użytych w związku ze sprzedażą Aplikacji i Usług oferowanych przez Licencjodawcę pojęcia oznaczają:

1) Licencjodawca – WebCoders.eu sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000425692, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP 7133083804, REGON 061431669, tel. 575 025 705, email: info@shopgadget.pl.

2) Klient/Licencjobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamawiająca lub korzystająca z Aplikacji lub Usługi u Licencjodawcy.

3) Strona – Klient/Licencjobiorca lub Licencjodawca.

4) Sprzedawca – upoważniony przez Licencjodawcę podmiot, za pośrednictwem, którego Klient może nabyć Aplikację.

5) Regulamin – regulamin nabywania i korzystani z aplikacji stanowiących własność Licencjodawcy.

6) Regulamin Sprzedawcy – regulamin sklepu internetowego lub platformy z aplikacjami, za pośrednictwem, którego została nabyta Aplikacja.

7) Aplikacja/Aplikacja ShopGadget – Oprogramowanie oferowane przez Licencjodawcę wraz z elementami graficznymi, słowno-graficznymi i tekstowymi, stanowiące własność Licencjodawcy.

8) Umowa – umowa licencyjna zawarta w oparciu o przepisy Regulaminu.

9) Subskrypcja, Nabycie Aplikacji – nabycie prawa do korzystania z Aplikacji w oparciu o postanowienia Regulaminu.

10) Usługi – Asysta techniczna i inne usługi informatyczne oferowane przez Licencjodawcę w ramach zakupionych Aplikacji.

11) Asysta techniczna – Usługa oferowana przez Licencjodawcę po zakupie Aplikacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, polegająca na wsparciu technicznym w korzystaniu z Aplikacji.

12) Oprogramowanie - wszelkie dane cyfrowe stanowiące własność danego Licencjodawcy, w tym oprogramowanie stanowiące rozszerzenie funkcjonalności sklepu internetowego Klienta oraz jego modyfikacje, aktualizacje i dodatki. .

13) Platforma – oprogramowanie Sprzedawcy za pomocą, którego Klienta nabywa prawo do korzystania z Aplikacji.

14) Konto Klienta – element Platformy Sprzedawcy umożliwiający zamawianie Aplikacji i Usług.

15) Okres rozliczeniowy – okres czasu, na jaki została zakupiona Aplikacja przez Klienta.

16) Opłata licencyjna – opłata za korzystanie z Licencji płatna z góry, co miesiąc lub co roku na zasadzie przedpłaty, pozwalająca na korzystanie z Aplikacji.

17) Newsletter – Usługa polegająca na przesyłaniu przez Licencjodawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów i Usług oferowanych przez Licencjodawcę.

18) Siła wyższa - wszelkie zdarzenia wywołane siłami przyrody i przyczynami zewnętrznymi, w tym działaniem osób trzecich, kontrolą podatkową, epidemią, pandemią oraz inne okoliczności, na których wystąpienie Licencjodawca nie ma wpływu.

 

§3. Oświadczenia Stron

Nabywając Aplikację lub korzystając z niej Klient oświadcza, że:

1) Przyjmuje Regulamin bez zastrzeżeń i warunków;

2) Nie zastosuje innych postanowień umownych, w szczególności własnych ogólnych warunków umowy lub wzorców umowy,

3) Znane są mu parametry i specyfikacja techniczna Aplikacji.

W przypadku gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń przestało być aktualne w toku korzystania z Aplikacji lub Usług, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Licencjodawcę poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej w terminie 3 dni od dnia powstania zmiany w zakresie złożonego oświadczenia.

 

§ 4. Konto Klienta

Założenie Konta Klienta jest niezbędnym elementem umożliwiającym korzystanie z Aplikacji i Usług.
Utworzenie Konta Klienta wymaga:

1) Posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

2) Podania danych firmy, tj. nazwy, adresu oraz numeru NIP w przypadku Przedsiębiorcy.

Założenie Konta Klienta odbywa się w sposób określony na Platformie.

 

§ 5. Aplikacje ShopGadget

Aplikacje ShopGadget stanowią wyłączną własność Licencjodawcy.

Zapłata za Aplikację jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym nabycie prawa do korzystania z niej.
Opisy, parametry techniczne i ceny Aplikacji oraz Usług na Platformie Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, mogą być w każdym czasie zmieniane i modyfikowane przez Licencjodawcę.
Warunki udostępniania Aplikacji i Usług, których udostępnienie Klientowi zależy w całości od działania innego podmiotu lub wiąże się z zaciągnięciem przez Licencjodawcę określonych zobowiązań w stosunku do takich podmiotów uzależnione są od zasad i wymogów przyjętych przez w/w podmioty.
Z zastrzeżeniem ustępu poniższego - wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę są cenami netto (+ podatek VAT). Ceny podawane są w walucie polskiej i obowiązują jedynie przy zakupach za pośrednictwem Platformy.
Licencjodawca może w każdej chwili wycofać Aplikację ze sprzedaży z zastrzeżeniem, że informacja o planowanym wycofaniu danej Aplikacji lub Usługi pojawi się na Platformie, co najmniej 1 miesiąc przez wycofaniem Aplikacji lub Usługi, z zastrzeżeniem, że wycofanie Aplikacji nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem już opłaconego Okresu rozliczeniowego.

 

§ 6. Zamówienie

Klient składa zamówienie za pośrednictwem Sprzedawcy w sposób określony na Platformie.
Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty pełnej kwoty za daną Aplikację lub Usługę.
Licencjodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
W przypadku złożenia zamówienia a niewpłacenia przez Klienta środków pieniężnych tytułem zapłaty za Aplikację lub Usługę umowę uważa się za niezawartą.

 

§ 7. Dostawa

Aplikacje udostępnianie są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Sprzedawcy.
Przewidywany czas realizacji dostawy określony jest na Platformie Sprzedawcy.
Warunkiem udostępnienia Aplikacji jest uprzednie uiszczenie ceny Aplikacji przez Klienta w pełnej wysokości. Szczegółowe informacje umożliwiające pozyskanie Produktu zostaną udostępnione Klientowi dopiero po dokonaniu płatności.
Korespondencja związania z instalacją i działaniem Aplikacji kierowana jest na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 

§ 8. Zakres i przedmiot Licencji

1. Z chwilą złożenia zamówienia i zapłaty pierwszej Opłaty licencyjnej Licencjodawca udziela, a Licencjobiorca przyjmuje niewyłączną, odpłatną licencję na czas opłacenia Subskrypcji i w zakresie wybranej Aplikacji do wykorzystania w jednym sklepie internetowym, bez ograniczeń terytorialnych.
2. Dniem zawarcia Umowy jest dzień, w którym łącznie zostały spełnione poniższe warunki:

1) Licencjobiorca złożył oświadczenie woli o akceptacji niniejszej Umowy,

2) Licencjodawca otrzymał wynagrodzenie z tytułu pierwszej Opłaty licencyjnej.

W ramach niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa do korzystania z Aplikacji na następujących polach eksploatacji:

1) zainstalowania Aplikacji pod dowolnym jednym adresem internetowym w ramach sieci internetowej dla dowolnej liczby użytkowników wewnętrznych - z tym zastrzeżeniem, że w jednym czasie Licencjobiorca może korzystać z Aplikacji tylko na jednym dowolnym adresie internetowym, na którym prowadzony jest jeden sklep internetowy;

2) korzystania z Aplikacji wyłącznie na własny użytek Licencjobiorcy związany z prowadzeniem działalności w formie sklepu internetowego, w szczególności zapewnienia możliwości:

a) dokonywania zakupów, zwrotów, wymian, reklamacji przez klientów Licencjobiorcy, zapoznania się z ofertą Licencjobiorcy,

b) udostępniania informacji o działalności sklepu internetowego klientom Licencjobiorcy,

c) komunikowania się Licencjobiorcy z jego klientami i klientów z Licencjobiorcą za pośrednictwem sklepu internetowego,

d) zakładania kont, anulowania zakupu, śledzenia przebiegu zamówienia przez klientów za pośrednictwem sklepu internetowego,

e) wyrażenia chęci na korzystanie z Newslettera przez klientów Licencjobiorcy,

f) akceptowania polityki prywatności i plików cookies przez klientów Licencjobiorcy,

g) dokonywanie płatności przez klientów Licencjobiorcy;

3) dostosowania Aplikacji do własnych potrzeb jedynie w zakresie dopuszczonym przez Licencjodawcę;

4) korzystania przez Licencjobiorcę z innych dokumentów dostarczonych wraz z Aplikacją, a objętych prawami autorskimi Licencjodawcy;

4. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia wymogów technicznych określonych w specyfikacji danej Aplikacji, która jest dostępna w Serwisie w tabelce ,,informacje dodatkowe’’.

5. Aplikacja nie posiada samodzielnej zdolności operacyjnej i nie jest przeznaczona do samoczynnego funkcjonowania, tj. nie ma możliwości korzystania z Aplikacji bez współpracy z Licencjodawcą.

6. Licencja nie obejmuje uprawnienia do odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania, upubliczniania, udostępniania, wynajmowania, wydzierżawienia, wypożyczania na zasadach leasingu, użyczania, oferowania do wspólnego używania, kopiowania, poddawania inżynierii wstecznej lub demontażowi Aplikacji, tworzenia prac pochodnych w oparciu o Aplikację, w tym w drodze dalszej licencji, udostępniania w sieci do pobrania lub w formie subskrypcji, jako usługa dostępu do Aplikacji, w szczególności z zastosowaniem technologii Cloud („chmura”) Aplikacja, zwłaszcza jej kodu źródłowego, lub jej kopii osobom trzecim, w jakimkolwiek celu, w tym dla jej wykorzystywania, używania, badania lub testowania w innym sklepie internetowym niż sklep Licencjobiorcy.

7. Wszelkie modyfikowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie rozwiązań i elementów zastosowanych w Aplikacji jest zabronione. Zabronione jest również jej wykorzystywanie, a także udostępnianie i rozpowszechnianie elementów, fragmentów i części Aplikacji, w tym w szczególności: grafik, fotografii, zrzutów ekranu, animacji, dźwięków, czcionek, baz danych.

§ 9. Wynagrodzenie

Licencjodawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu udzielenia Licencji w postaci Opłaty licencyjnej uiszczanej przez Licencjobiorcę na rzecz Licencjodawcy za każdy Okres rozliczeniowy oraz przez cały okres trwania Subskrypcji.
Opłata licencyjna jest płatna, co miesiąc z góry lub za rok z góry, w sposób i w wysokości określonej na Platformie.
Opłata licencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Licencji niezależnie od ich przyczyny.
Par. 9 ust. 3 Regulaminu nie dotyczy Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 

§ 10. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Licencji

Licencjobiorca może samodzielnie przenieść odpłatnie lub nieodpłatnie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Licencji na inny podmiot spełniający kryteria Licencjobiorcy w rozumieniu definicji Licencjobiorcy wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
Warunkiem skutecznego przeniesienia wszelkich praw i obowiązków z Licencji przez Licencjobiorcę jest łączne spełnienie poniższych warunków:

1) wyrażenie pisemnej zgody na przejęcie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez następcę prawnego wraz ze wskazaniem danych dotychczasowego Licencjobiorcy i następcy prawnego, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel, nr telefonu, adres e-mail, dane firmy, w szczególności: firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, nr nip, regon, krs, kapitał zakładowy i przekazanie jej Licencjodawcy przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, drogą elektroniczną na adres e-mail: info@shopgadget.pl lub za pośrednictwem Serwisu,

2) wyrażenie pisemnej zgody na przejęcie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez Licencjodawcę i przekazanie jej dotychczasowemu Licencjobiorcy oraz następcy prawnemu drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail.

Z chwilą dokonania przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z Licencji dotychczasowy Licencjobiorca traci wszelkie uprawnienia do korzystania z Aplikacji oraz ma obowiązek jej usunięcia ze swoich wszystkich nośników danych.

§ 11. Naruszenie postanowień Licencji

W przypadku naruszenia par. 8 ust. 6 lub 7 Regulaminu, Licencjodawca jest uprawniony do wstrzymania się ze świadczeniem Usług oraz wyłączenia możliwości korzystania z Aplikacji.
Niezależnie od powyższego, Licencjodawca może dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem praw autorskich.
W razie naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień Licencji, Licencjobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z tytułu każdego ze stwierdzonych przypadków naruszeń. Powyższe nie ogranicza Licencjodawcy w prawie dochodzenia naprawienia szkody w wysokości przenoszącej zastrzeżoną karę umowną.
Licencjobiorca oświadcza, że uważa wysokość kary umownej z ust. 3 niniejszego paragrafu za niewygórowaną.

 

§ 12. Usługi związane z udzieleniem Licencji

W związku z udzieleniem Licencji Licencjodawca udziela Licencjobiorcy Usługi w postaci Asysty technicznej na czas obowiązywania Umowy (Subskrpcji).
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, wygasa prawo Licencjobiorcy do korzystania z Asysty technicznej.
Prawo do Asysty technicznej wygasa w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w Aplikacji przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią bez zgody Licencjodawcy.
Prawo do Asysty technicznej nie obejmuje w szczególności obowiązku Licencjodawcy do usunięcia wad i zakłóceń w funkcjonowaniu Aplikacji, które wynikają z:

1) niezgodnej wersji platformy Sklepu Internetowego,

2) modyfikacji platformy Sklepu Internetowego (w szczególności stylu graficznego),

3) integracji z zewnętrznymi systemami,

4) personalizacji sprzętowej i systemowej konkretnego urządzenia końcowego.

W przypadku problemów z działaniem Aplikacji Licencjobiorca ma prawo do otrzymania pomocy technicznej przez Aplikację w okresie trwania subskrypcji.

 

§ 13. Prawa autorskie

Licencjodawca oświadcza, a Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że:

1) Aplikacja jest utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taki podlega ochronie w pełnym zakresie,

2) Licencjodawcy przysługują w całości majątkowe i osobiste prawa autorskie do Aplikacji,

3) Licencjodawcy przysługuje wyłączne uprawnienie do udzielania licencji na korzystanie z Aplikacji,

4) Aplikacja nie narusza praw autorskich osób trzecich,

5) Aplikacja nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie istnieją w stosunku do niej żadne prawa, które mogłyby wyłączyć lub ograniczyć korzystanie z Aplikacji przez Licencjobiorcę.

Na stronie głównej i podstronach sklepu internetowego, który wykorzystuje Aplikację, jest zamieszczony komunikat ,,Styl graficzny ShopGadget.pl” lub ,,Styl graficzny i aplikacje ShopGadget.pl”, który jest automatycznie dodawany przez Aplikację.
Licencjobiorca zobowiązany jest do niepodejmowania działań, które mają na celu usunięcie lub ukrycie ujawnionych wskutek instalacji Aplikacji informacji o Licencjodawcy, w tym usunięcia lub ukrycia hiperłącza odsyłającego do Serwisu.

 

§ 14. Usługi

Usługi, w tym Asysta techniczna, zakupionych Aplikacji są świadczone przez Licencjodawcę.
Usługi, w tym Asysta techniczna, są realizowane we współpracy z Klientem za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Klienta, w szczególności w przypadku naruszenia warunków licencji, Licencjodawca jest uprawniony do wstrzymania się ze świadczeniem Usług oraz wyłączenia możliwości korzystania z Aplikacji.

 

§ 15. Prawa i obowiązki Stron

Klient jest uprawniony do:

1) Korzystania z Aplikacji tylko w granicach dopuszczonych w warunkach licencyjnych, w szczególności nie jest uprawniony do ich modyfikowania lub upubliczniania kodów źródłowych,

2) Korzystania z Asysty technicznej Licencjodawcy w ramach zakupionej Aplikacji.

Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Licencjodawcy wszelkich problemów technicznych w ramach zakupionych Aplikacji.
Zakazane jest wykorzystywanie Aplikacji w celu zamieszczania treści mających charakter bezprawny, w tym:

1) Naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,

2) Naruszających dobra osobiste Licencjodawcy lub podmiotów trzecich,

3) Innych treści naruszających przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 16. Reklamacje

Reklamacje i odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest realizowana przez Sprzedawcę oraz przez Licencjodawcę za pośrednictwem Sprzedawcy.
Jeżeli Produkt ma wadę, odpowiedzialność Licencjodawcy względem Użytkownika/Klienta z tytułu rękojmi ogranicza się wyłącznie do usunięcia wady oraz do możliwości żądania obniżenia ceny sprzedaży o kwotę stanowiącą równowartość maksymalnie ceny netto zakupu danej Aplikacji lub Usługi.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego miesiąca od dnia stwierdzenia wady Aplikacji.
Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Licencjodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
Klient zgłasza reklamację poprzez uzupełnienie formularza udostępnionego za pośrednictwem Platformy Aplikacji, do którego powinien dołączyć szczegółowy opis zaistniałej wady wraz z jej udokumentowaniem w formie zrzutów i nagrań ekranu, fotografii, filmów i innych dokumentów przedstawiających zaistnienie wady.
Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej zgłoszenia za pośrednictwem Platformy.
Rękojmia nie obejmuje obowiązku Licencjodawcy do usunięcia wad i zakłóceń w funkcjonowaniu Aplikacji, które wynikają z:

1) Braku aktualizacji Aplikacji,

2) Samowolnej modyfikacji Aplikacji,

3) Integracji z zewnętrznymi systemami,

4) Personalizacji sprzętowej i systemowej konkretnego urządzenia końcowego.

Par. 16 ust. 2-4 nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 

§ 17. Odpowiedzialność

Licencjodawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność za szkodę tylko w sytuacji, gdy została ona wyrządzona umyślnie. W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza Licencjodawcy jest wyłączona.
Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) Utracone korzyści Klienta,

2) Wykorzystanie nabytej Aplikacji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności za jej modyfikacje lub korzystanie niezgodnie z warunkami Licencji.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Licencjodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz ewentualna odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści, w zakresie, w jakim nie została wyłączona na podstawie Regulaminu, jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 1/10 ceny netto zakupionego Aplikacji lub Usługi.
Par. 17 ust. 1, 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 

§ 18. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w całości lub w zakresie dot. danej Aplikacji z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
Wypowiedzenie umowy może nastąpić na piśmie lub za pomocą wysłania wiadomości email na adres drugiej Strony.
Umowa wygasa z chwilą upływu okresu, na jaki została opłacona Subskrypcja.

 

§ 19. Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez Licencjodawcę.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą” jest WebCoders.eu Sp. z o.o. z siedzibąw Lublinie, adres do doręczeń ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000425692, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP 7133083804, REGON 061431669.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1) Sprzedaży Aplikacji,

2) Świadczenia Usług,

3) Utrzymania kontaktu z Klientami,

4) Uzyskania danych statystycznych na temat funkcjonowania Aplikacji,

Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu informowania o Aplikacjach i Usługach oraz w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Klienta na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
Dane statystyczne, o których mowa ust. 3 pkt. 4, są przetwarzane przez programy: AdSense, DoubleClick for Publishers czy Google Analitycs, Google Webmaster. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych są zawarte w Polityce prywatności i plików cookies.
Dane osobowe są wykorzystywane jedynie dla celów, do których zostały udostępnione.
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zażądać:

1) Sprostowania danych osobowych,

2) Usunięcia danych osobowych,

3) Ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych,

4) Dostępu do danych osobowych,

5) Przeniesienia danych osobowych,

6) Kopii danych osobowych.

Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie wiadomości email na adres: info@shopgadget.pl lub tradycyjną pocztą na adres Licencjodawcy.
Żądanie usunięcia danych osobowych z bazy i rejestru Licencjodawcy, następuje przez wysłanie wiadomości email na adres info@shopgadget.pl lub tradycyjną pocztą na adres Licencjodawcy.
Dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub podmiotom bez zgody właściciela danych osobowych za wyjątkiem udostępnienia danych osobowych Licencjodawcy nabytej Aplikacji oraz w sytuacji, gdy takie przekazanie dopuszczalne jest przez stosowne przepisy o ochronie danych osobowych, bądź o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy, właściciel danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane przez Licencjodawcę zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 20. Klauzula salwatoryjna

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień chyba, że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością umowa nie zostałaby zawarta.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
Jeżeli w sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązane będą niezwłocznie przystąpić do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu umowy. Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do realizacji obowiązków przewidzianych w umowie w takim zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznym interesem obu Stron.

 

§ 21. Zmiana Regulaminu

Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
Klient jest informowany o planowanej zmianie Regulaminu, co najmniej 1 – miesiąc przed wprowadzeniem nowych postanowień Regulaminu.
Klient, który nie akceptuje nowych postanowień Regulaminu, może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie Regulaminu.

 

§ 22. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

 

Zaloguj się lub jeśli nie masz konta Zarejestruj się
Submit
do góry
Promocja kończy się za

00 dni 00 godz. 00 min. 00 sek.

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl