Polityka prywatności i pliki cookies

Polityka prywatności i pliki cookies

§ 1.

Niniejsza polityka prywatności, określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych i innych informacji uzyskanych przez WebCoders.eu sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres do doręczeń ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000425692, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP 7133083804, REGON 061431669, zwana dalej także „Usługodawcą”, przy pomocy strony internetowej https://www.shopgadget.pl/, zwanej dalej „Serwisem”, w tym danych osobowych osób z niej korzystających, zwanych dalej także „Użytkownikami” oraz „Klientami”.

§ 2.

 1. Przez dane osobowe przetwarzane przez Serwis należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej odwiedzającej serwis, a w przypadku Klienta w szczególności:
  1) imię i nazwisko, NIP,
  2) adres zamieszkania/siedziby,
  3) telefon,
  4) e-mail,
  5) inne dane uzyskane od Klienta ramach kontaktów i współpracy.
 2. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z niektórych funkcji Serwisu lub zawarcia z Usługodawcą umowy dotyczącej Produktu lub Usługi, a także korzystania z Produktu lub Usługi.
 3. Przetwarzając dane osobowe Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zgodne z właściwymi przepisami prawa (RODO), m.in. certyfikaty SSL. Usługodawca korzysta z renomowanych dostawców usług informatycznych, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa danych i zgodność z przepisami prawa polskiego.

§ 3.

Dane osobowe gromadzone w ramach odwiedzania Serwisu mogą być przetwarzane w oparciu o wskazaną poniżej podstawę prawną w następującym celu:

1) zawarcia i wykonania umowy z Klientem, a także podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności:

a) przesyłania Użytkownikowi potwierdzenia zamówienia w wiadomości email,
b) korespondencji z Klientem,
c) realizacji procesu płatności,
d) udostępnienia Klientowi Produktu,
e) wsparcia technicznego zakupionych Produktów,
f) świadczenia Usług,
g) realizacji Usług we współpracy z Klientem;
h) egzekwowania obowiązków Klienta, o których mowa w § 12 Regulaminu,
i) wypełniania obowiązków Usługodawcy, o których mowa w § 12 Regulaminu,
j) rozpatrywania reklamacji,
k) wypełniania obowiązków z tytułu rękojmi,
l) wstrzymania świadczenia Usług,
m) wyłączenia możliwości korzystania z Produktów,
n) realizacji prawa odstąpienia od umowy;

2) wypełniania obowiązków przewidzianych prawnie, w szczególności w prawie podatkowym i rachunkowym, konsumenckim, ochrony danych osobowych lub przy procesie rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:

a) komunikacja z osobą odwiedzającą Serwis,
b) rozpatrywanie reklamacji Klienta i innych zgłoszeń,
c) marketing Produktów i Usług,
d) analiza statystyczne i badania rynku,
e) polepszanie Produktów, Usług i Serwisu,
f) zapewnienie bezpieczeństwa Produktów , Usług i Serwisu,
g) zbieranie danych w celach statystycznych oraz analitycznych,
h) zbieranie opinii osób odwiedzających Serwis o Serwisie, Produktach i Usługach;

4) w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

a) realizacji efektywnej windykacji roszczeń poprzez zabezpieczenie dowodów wykonania przez Usługodawcę zawartej z Klientem umowy,
b) marketing bezpośredni oferowanych Produktów lub Usług,
c) wysyłania wiadomości marketingowych,
d) podjęcia innych decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 2 lit. c RODO.

§ 4.

 1. Przetwarzanie danych osobowych osoby odwiedzającej Serwis, w tym Użytkownika lub Klienta, odbywa się przez czas niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, o których mowa w § 3. niniejszej Polityki prywatności przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umów oraz okres trwania prawnego obowiązku udokumentowania realizacji umów zgodnie z prawem, w szczególności względem organów podatkowych, administracji publicznej, a także wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe wykorzystywane na podstawie zgody przechowywane są do czasu jej cofnięcia.
 3. Dane osobowe wykorzystywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy przechowywane są do czasu wniesienia sprzeciwu uznanego przez Usługodawcę za zasadny przez osobę, której dane dotyczą.

§ 5.

 1. Usługodawca może przekazywać dane osobowe osoby odwiedzającej Serwis swoim podwykonawcom lub usługodawcom w celach wskazanych w § 3. niniejszej Polityki prywatności.
 2. Kategorie odbiorców, którzy mogą przetwarzać dane osobowe osób odwiedzających Serwis obejmują:
  1) firmy hostingowe zapewniające zaplecze techniczne i miejsce na serwerach,
  2) dostawców narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych,
  3) dostawców platformy płatniczej (PayPro S.A.),
  4) inne podmioty świadczące usługi bankowe, płatnicze lub operatorzy płatności,
  5) dostawców oprogramowania do wystawiania faktur (Web Innovatice Software Sp. z o.o.),
  6) podmioty świadczące obsługę księgową, rachunkową i prawną,
  7) dostawców Produktów w przypadku świadczenia usługi pośrednictwa zakupu Produktów innych producentów.
 3. W każdym przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, dane osobowe osoby odwiedzającej Serwis mogą być przekazywane do podmiotów, organów lub instytucji, z których właściwością lub zadaniami wiąże się możliwość żądania informacji lub kontroli prowadzonej przez Usługodawcę działalności.
 4. W ramach dochodzenia własnych roszczeń Usługodawca ma prawo przekazać dane do rejestrów dłużników, firm zajmujących się windykacją, a także do organów i instytucji związanych z dochodzeniem roszczeń (mediatorzy, sądy, komornicy).

§ 6.

W ramach realizowanego przetwarzania danych osobowych Usługodawca nie stosuje profilowania danych.

§ 7.

 1. Osoba, której dane podlegają przetwarzaniu przez Serwis ma prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych,
  2) ich sprostowania,
  3) żądania usunięcia,
  4) żądania ograniczenia przetwarzania,
  5) przeniesienia danych do innego administratora danych,
  6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika,
  8) wycofania lub ograniczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby odwiedzającej Serwis, w tym Użytkownika lub Klienta.
 2. Realizacja uprawnień z ust. 1 niniejszego paragrafu następuje poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres info@nospamshopgadget.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 3. Użytkownik, który uznał, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 8.

 1. Serwis korzysta z plików Cookies (tzw. ciasteczek).
 2. Cookies są zapisywane w pamięci urządzenia, w szczególności komputera, smartfona, tabletu osoby odwiedzającej Serwis
 3. Ciasteczka są bezpieczne i nie powodują zmian u ustawieniach urządzenia osoby odwiedzającej Serwis.
 4. Cookies pozwalają zidentyfikować wykorzystywane przez osobę odwiedzającą Serwis oprogramowanie i dostosować Serwis indywidualnie.
 5. Cookies, co do zasady, zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 6. Usługodawca wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1) Cookies sesyjne – pliki Cookies przechowywane na urządzeniu osoby odwiedzającej Serwis do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki, tj. zapisane informacje podlegają trwałemu usunięciu z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia osoby odwiedzającej Serwis;
  2) Cookies trwałe – pliki Cookies przechowywane na urządzeniu osoby odwiedzającej Serwis do momentu ich skasowania, przy czym zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia osoby odwiedzającej Serwis.

§ 9. Cele wykorzystywania Cookies

 1. Usługodawca wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1) konfiguracji Serwisu, w szczególności:

  a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika,
  b) optymalizacji korzystania z Serwisu,
  c) rozpoznania urządzenia osoby odwiedzającej Serwis oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia Strony Internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  d) zapamiętania ustawień wybranych przez osobę odwiedzającą Serwis i personalizacji jej interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi,
  e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, wyglądu strony internetowej;

  2) uwierzytelniania osoby odwiedzającej Serwis i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie, w szczególności:

  a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

  3) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony internetowej, w szczególności poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań osób odwiedzających Serwis na Stronę Internetową;
  4) analiz i badań oraz audytu oglądalności, w szczególności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające Serwis posługują się nim, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  5) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 2. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1) prezentowania treści multimedialnych w Serwisie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
  2) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
  3) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

  a) plus.google.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  b) Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

§ 10. Modyfikacja warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Osoba odwiedzająca Serwisu może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w szczególności ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego urządzenia, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w Serwisie, w szczególności uniemożliwić korzystanie z funkcji.
 3. Przyjmuje się, że osoba odwiedzająca Serwis, która nie wyłączyła wykorzystywania plików Cookies w ustawieniach przeglądarki, wyraża zgodę na ich wykorzystanie.
Zaloguj się lub jeśli nie masz konta Zarejestruj się
Submit
do góry
Promocja kończy się za

00 dni 00 godz. 00 min. 00 sek.

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl